...

Tot nu toe gebeurden dergelijke tijdsregistraties uitsluitend in het ziekenhuis waar de aso stage loopt. De wet op de arbeidsduur van 2010 bepaalt dat de effectieve uren van artsen in opleiding geregistreerd worden in het ziekenhuis. Een uniform systeem van tijdsregistratie hebben de Belgische ziekenhuizen weliswaar niet.De nieuwe tool, Medtime, werd ontwikkeld door Toba HR en werkt onafhankelijk van de tijdsregistraties door de ziekenhuizen. Het geeft de arts-assistent, onafhankelijk van de relatie met het ziekenhuis en stagemeester, de mogelijkheid -- het is met andere woorden niet verplicht -- zelf zijn of haar arbeidsuren bij te houden.De registraties van de arts-specialist in opleiding worden opgeslagen en verwerkt naar enkele tellers die rekening houden met onder meer maximaal toegelaten arbeidsduur, oncomfortabele uren, opt-outuren,...De tool laat ook loonsimulaties toe op basis van de geregistreerde arbeidsuren, gebaseerd op de geïndexeerde minimale brutobedragen per opleidingsjaar zoals vastgelegd in de Collectieve Overeenkomst van 19 mei 2021 (*).Onafhankelijk en centraalMedtime komt er meer dan twee jaar na het afsluiten van die laatste overeenkomst binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen."Eindelijk is er een centrale, onafhankelijke tool voor de registratie van de arbeidstijden van aso's", reageert dr. Maarten Falter, voorzitter van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding)."Hierdoor kunnen artsen-specialisten in opleiding beter controleren of op het einde van de referteperiode de rustperiodes en de maximale arbeidsduur zijn gerespecteerd. Vandaag houden de ziekenhuizen deze gegevens bij, bij een sociale inspectie dienen ze deze voor te leggen. In de praktijk merken we echter dat artsen in opleiding vaak geen zicht hebben op die uren en maximale grenzen."In toekomstige onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden van de artsen-specialisten in opleiding, kan er nu ook verwezen worden naar deze centraal geregistreerde arbeidstijden, aldus de cardioloog in opleiding."Met zo'n onafhankelijke structuur zou ook het probleem van de dubbele tijdsregistratie van de baan zijn. Nu er twee plaatsen zijn om de arbeidstijden te registreren (in de ziekenhuistool en in Medtime, n.v.d.r.), bestaat het risico dat aso's -- gezien hun drukke werkschema -- de inspanning zo klein mogelijk gaan willen houden en bijgevolg alleen in de ziekenhuisregistratietool hun arbeidstijden zullen ingeven."