...

De discriminatie van de apothekers-biologen is het ASGB al jaren een doorn in het oog. Bestuurslid dokter Robert Rutsaert wijst erop dat ze voor de ziekenhuiswet gelijkgesteld zijn met artsen-biologen en ook dezelfde nomenclatuur gebruiken. "En dus is gelijke inspraak en gelijke behandeling gewettigd." Het Algemeen Syndicaat stuurde hierover begin 2019 brieven naar toenmalig minister van sociale zaken Maggie De Block, voormalig Vlaams minister voor gezondheid Jo Vandeurzen, het Riziv, de FOD volksgezondheid en naar de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen. In die brieven vraagt het ASGB apothekers-biologen op te nemen in de werkgroep microbiologie van de Hoge Raad.De brief ging gepaard met een oplijsting van de knelpunten door het Algemeen Syndicaat. Dat geeft een interessant overzicht. Zo hebben apothekers-biologen in opleiding en apothekers-biologen stagemeesters geen recht op een vergoeding. Dit in tegenstelling tot artsen-biologen.Daarnaast wil het ASGB de mogelijkheid voorzien om een bijzondere beroepstitel in te voeren voor apothekers-klinisch biologen. Dat is nu niet het geval. "We willen hen erkennen zoals andere zorgverstrekkers. Nu zijn ze enkel 'gemachtigd' om prestaties klinische biologie te verrichten."Verder ligt het sociaal statuut van de apothekers beduidend lager dan dat van de artsen-klinisch biologen. En wettelijk zijn labo's klinische biologie verplicht om 0,8 voltijds equivalent arts-bioloog in de staf van het labo te hebben. Die verplichting geldt niet voor apothekers-biologen. Het gevolg is dat bij aanwervingen een arts vaak de voorkeur krijgt, stelt het ASGB. De artsenvakbond vindt ook dat apothekers-biologen moeten kunnen deelnemen aan de medische verkiezingen. Voorts worden apothekers-biologen in de ziekenhuizen vaak om advies gevraagd over het antibioticabeleid. Toch mogen ze wettelijk gesproken geen voorzitter zijn van de antibiotica-commissie van het ziekenhuis. Ook wil het ASGB dat apothekers-biologen in de contingentering worden samengenomen met artsen-klinisch biologen. Tot slot stelt het syndicaat vast dat de diploma's op dit ogenblik niet gelijkgeschakeld zijn door de Europese Unie.