...

De procedure voor de artsenverkiezingen is woensdag van start gegaan met de publicatie van het koninklijk besluit dat de datum bepaalt waarop de kiezerslijst wordt vastgelegd. Die datum is nota bene 26 februari, de dag nadat het KB in het Staatsblad verscheen.Met een oog op akkoord 2015 Minister Onkelinx wil de medische verkiezingen nog voor de zomervakantie achter de rug hebben. De nieuw samengestelde medicomut kan dan tijdig de onderhandelingen voor een nieuw akkoord 2015 aanvatten.De lijst met alle kiezers wordt pas in een latere fase definitief samengesteld. Eerst wordt de lijst nog ter inzage neergelegd op de provinciale zetels van de dienst geneeskundige controle zodat artsen die dat wensen, kunnen nagaan of ze op de lijst staan.Een volgende stap wordt gezet op 18 maart. Op die dag moeten beroepsorganisaties (of groeperingen) hun kandidatuur hebben ingediend om zich verkiesbaar te stellen. Het Riziv controleert dan of ze voldoen aan de representativiteitscriteria. Op 22 mei gaat men over tot de trekking van de lijststemmen.De eigenlijke verkiezingen gaan van start op 6 juni wanneer het Riziv de stembrieven verstuurt. Een stem uitbrengen kan in de twee daarop volgende weken. Uiterlijke datum is 23 juni. Stemmen kan elektronisch of per aangetekend schrijven.Op 26 juni worden de stemmen geteld en is de uitslag van de artsenverkiezingen bekend.