...

Dat is goed nieuws voor de representatieve artsenverenigingen - Bvas, Kartel en AADM - die dit jaar nog geen subsidie zagen. Ze krijgen hetzelfde bedrag als vorige jaren en dat wordt in 2021 en 2022 zelfs geïndexeerd. Marc Moens (Bvas) reageert opgelucht dat de artsensyndicaten voor dit en volgend jaar zekerheid hebben.Basis 2014In 2019 en 2020 kregen de artsensyndicaten hetzelfde bedrag als in 2018 - wat eigenlijk betekent dat met de rampzalig lage opkomst van de medische verkiezingen in dat jaar geen rekening wordt gehouden en de huidige subsidiëring nog berust op de uitslag uit 2014. In 2018 liepen de medische verkiezingen in het honderd door IT-problemen bij het Riziv.De artsensyndicaten krijgen een vast bedrag van 111.283 euro, aangevuld met een bedrag van 51,45 euro per geldig uitgebrachte stem voor het betrokken syndicaat.Dat geld is bedoeld om de deelname van de syndicaten aan het Riziv-overleg mogelijk te maken: het voorbereiden van het tarievenakkoord met allerlei daaraan verbonden dossiers, het aanpassen van de nomenclatuur,... Daarvoor moeten de syndicaten naar verschillende overlegorganen en talrijke werkgroepen vertegenwoordigers sturen die degelijk zijn ingewerkt in de dossiers.HarmoniseringOndertussen is binnen het Riziv een werkgroep opgericht die de financiering van de verschillende overeenkomstencommissies voor kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, .... bekijkt. De bedoeling is om te komen tot een harmonisering van de systemen.Volgens Marc Moens (Bvas) wordt eerst een harmonisering binnen de 'overeenkomstencommissies' bekeken. Vervolgens zou ook een harmonisering van het akkoordensysteem (artsen en tandartsen) en het overeenkomstensysteem onderzocht worden.Moeten artsen bang zijn dat de andere zorgberoepen een groter stuk van de koek willen en dat er voor hun vertegenwoordiging minder middelen beschikbaar zullen blijven?Volgens Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) moet juist de omgekeerde vraag gesteld worden: "Als je de cijfers ziet, stel je vast dat de artsensyndicaten maar tweeëneenhalf keer het bedrag krijgen dat de vroedvrouwen krijgen, of bandagisten, of logopedisten. Terwijl wij veel meer mensen vertegenwoordigen, en veel meer en veel complexere vergaderingen hebben.""Toen ik de eerste geluiden hoorde, leek het alsof de andere zorgberoepen veel slechter gefinancierd werden dan de artsen. Met de huidige financiering lopen de artsenverenigingen niet ver", aldus dokter Gevaert.Nieuwe verkiezingenIn 2022 vinden er nieuwe medische verkiezingen plaats. De bedoeling was om bij die verkiezingen de criteria voor verenigingen die deelnemen te verstrengen - om te verzekeren dat ze zowel huisartsen als specialisten vertegenwoordigen, en artsen representeren uit verschillende Gewesten. Onlangs lag er een voorstel op tafel om die verstrengde criteria uit te stellen en nog niet te hanteren voor de komende medische verkiezingen. Kartel en Bvas gingen hiertegen in het verweer. Ze vonden niet dat AADM nog eens vier jaar meer tijd moest krijgen om aan strengere representativiteitscriteria tegemoet te kunnen komen.Over het voorstel om de criteria uit te stellen is evenwel op de laatste Commissievergadering niets meer gezegd. Volgens Marc Moens (Bvas) zal dat uitstel stilzwijgend worden doorgevoerd.