...

Kartel is, samen met Bvas, in een strijd verwikkeld met de ziekenhuisbeheerders die de artsen uit het bestuur willen weren. Voor Kartel moet het principe van de artsenvertegenwoordiging in het beheer van het netwerk in de ziekenhuiswet komen. De nadere regels kunnen de minister en de regering in een apart KB vastleggen.Verzwaard adviesTijdens de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen van 14 december bleek duidelijk dat de ziekenhuisbeheerders bleven dwarsliggen om de artsen ruime inspraak te geven in de ziekenhuisnetwerken.Niet alleen probeerden ze de directe vertegenwoordiging in het beheer af te blokken. Ook willen ze rol van de medische raad te beperken.Over een ruim aantal materies die staan opgesomd in de ziekenhuiswet moeten de medische raad en het beheer op het netwerkniveau tot een consensus op papier komen. Lukt dat niet, dan geldt de procedure van een verzwaard advies.Maar de ziekenhuisbeheerders willen dit systeem niet op het netwerkniveau invoeren. Het Kartel daarentegen wilt juist dat, wanneer men niet tot een schriftelijk vastgelegd akkoord kan komen, het overleg nog een verdere stimulans krijgt. Maar dit artsensyndicaat vindt de huidig voorgestelde regeling in het wetsontwerp, mét eventueel verzwaard advies, al positief.Kleinere ziekenhuizenHet Kartel vraagt daarnaast betere garanties voor de kleinere ziekenhuizen die deel uitmaken van het netwerk - vooral tijdens de overgangsperiode dat de medische raad op netwerkniveau niet verkozen zal zijn.Gedurende een overgangsperiode van vijf jaar zal de medische raad op netwerkniveau samengesteld worden uit een afvaardiging vanuit de medische raad in elk ziekenhuis.Elk ziekenhuis in het netwerk heeft dus zeker een vertegenwoordiger in centrale medische raad, maar dat waarborgt op zichzelf niet een echte inspraak.Het Kartel vraagt ten slotte om van de netwerkvorming gebruik te maken om tot uniformere afspraken te komen over financiële regelingen, men name over de bedragen die worden afgenomen van erelonen en van ereloonsupplementen.Dat is nodig om de transparantie en het sturend effect van honoraria-aanpassingen te verzekeren.