...

De anesthesisten kaartten dit al jaren aanslepende probleem eerder al aan in een brief aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). "Na herhaaldelijk aandringen" wil het kabinet zich nu toch over de kwestie buigen. Maar voor de anesthesisten volstaat dit niet. Zij vragen een breed parlementair debat.Waar gaat het over? Eind vorig jaar stuurde de beroepsvereniging via het advocatenkantoor Dewallens al een brief naar minister Vandenbroucke. Dat schrijven schetst de problematiek helder. Uitgangspunt is een landelijke enquête uit 2020 waaruit een manifest overaanbod aan anesthesisten in opleiding blijkt. De federale planningscommissie is daarvan ook op de hoogte. Toch verzuimt ze inzake niet EU-kandidaten haar verantwoordelijkheid te nemen, stelt Dewallens. "Het overaanbod blijft dus nog gestaag toenemen door instroom van niet EU-kandidaten. Kwaliteitsverlies is het gevolg", zo luidt het.Artsen uit niet-EU-landen beschikken wel over een diploma arts maar niet over een in België toegekend diploma of over een daarmee gelijkgesteld diploma op grond van Europese regelgeving. Wel laat een specifieke regeling toe dat niet-Europeanen met een niet-Europees diploma in de geneeskunde in ons land het beroep van arts uitoefenen. De gemeenschappen (NARIC) moeten daarvoor het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaren. Bijkomende voorwaarde is "de toelating van de koning om het beroep uit te oefenen." Dit laatste zit op federaal niveau en heeft tot doel te vermijden dat "grote aantallen beroepsbeoefenaars" er gebruik van zouden maken. Want dat impliceert dat ze in België de geneeskunde uitoefenen zonder de beperkingen op het medisch aanbod die wel gelden voor Belgen."Maar die filter werkt duidelijk niet", aldus de brief van het advocatenkantoor. "De instroom buitenlandse artsen verloopt zo goed als ongehinderd en in stijgende mate." Dewallens wijst erop dat het probleem al eerder werd aangekaart in een open brief van de Hoge Raad van artsen-specialisten en huisartsen (11 maart 2021).De analyse van de Hoge Raad leert dat het NARIC en de expertencommissie die haar adviseert "slordig en laks" oordelen over de gelijkwaardigheid van de betrokken buitenlandse diploma's. "Daardoor krijgen artsen toegang tot de uitoefening van de geneeskunde in ons land zonder dat de bevolking beschikt over voldoende kwaliteitsgaranties. Dat is uiteraard niet koosjer. Temeer daar België "geen enkele behoefte heeft aan artsen met diploma's uit niet-EU-landen."In zijn brief suggereert Dewallens een oplossing. De federale overheid heeft dan wel geen kwalitatieve bevoegdheid - die zit bij de gemeenschappen - maar ze heeft wel een 'kwantitatieve bevoegdheid". Met andere woorden, ze kan beslissen niet-EU-artsen toe te laten in functie van de opportuun geachte volumes.Dat is mogelijk via een maximaal te bepalen aantal afgeleverde visa. "Deze procedure laat toe dezelfde logica toe te passen als voor de artsen die in België of de Europese Unie werden opgeleid en toegelaten om hun beroep uit te oefenen", besluit het advocatenkantoor.