...

Ook de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich verheugd met de tekst.Indexering De deelbegroting van de artsenhonoraria bedraagt 8,9 miljard euro - dat is zonder de deelbudgetten voor de laagvariabele zorg en de conventie nierdialyse. Het geld van de indexmassa die op een gedifferentieerde manier kan worden toegepast (voor sommige onderdelen is de indexering wettelijk vastgelegd) en niet al aan lopende projecten is toegewezen, bedraagt 82 miljoen euro.Doelmatige zorgDe Nationale Commissie waakt mee over het efficiënt gebruik van middelen: 'de juiste zorg op de juiste plaats'. Dit project 'doelmatige zorg' is een Riziv-wijd project, maar de NCAZ wil in 2021 daarmee nog eens 40 miljoen euro extra aan middelen vrijmaken die ze ook zelf een nieuwe bestemming geeft:- 10 miljoen gaan gaan naar een betere regeling voor aso's en haoi's;- 5 miljoen gaat naar een herwaardering van het toezichtshonorarium geriatrie;- 1,7 miljoen euro is uitgetrokken voor het onderzoek van een in het ziekenhuis opgenomen patiënt (code 599082)- 2 miljoen naar een herwaardering van de raadpleging pneumologie;- enzovoort.Vier miljoen euro van dit bedrag wordt gebruikt om de nomenclatuur voor het bezoek van een huisarts aan het woonzorgcentrum te herzien. Het speciale nomenclatuurnummer voor een gelijktijdig bezoek aan verschillende bewoners zou verdwijnen.Globaal medisch dossierEen werkgroep waakt over de hervorming van het GMD die op 1 januari 2021 ingaat en zorgt zo nodig voor bijsturing. Van het geld dat vrijkomt door 'doelmatige zorg' gaat 8,8 miljoen euro naar een kwaliteitsverbetering van het GMD - de werkgroep legt daarvoor in de loop van 2021 criteria vast. Een deel van dit budget gaat naar de uitbreiding van het GMD-supplement voor chronische patiënten naar een nieuwe leeftijdscategorie.AADM is verheugd dat het Riziv zal investeren in de kwaliteit van het GMD en dat er een hervorming van de praktijkpremie op komst is. Het onderstreept ook dat gezocht wordt naar een compensatie voor startende huisartsen. DerdebetalersregelingHet verbod op de derdebetalersregeling voor consultaties en bezoeken wordt opgeheven. Er komen wel 'flankerende maatregelen' (om misbruik te voorkomen).TelegeneeskundeIn afwachting van een nieuwe wettelijke regeling voor het teleconsult - die er de eerste helft van 2021 moet komen - worden de prestaties gecreëerd tijdens de covidcrisis behouden.Naast de teledermatologie komt er een project teleoftalmologie.De mogelijkheid van een video-MOC blijft behouden, knelpunten worden weggewerkt.De NCAZ wil in 2021 belangrijke stappen zien in de totstandkoming van een decision support bij het aanvragen van klinisch biologie en medische beeldvorming.WachtpostenHet budget van de wachtposten wordt verhoogd met 4,9% tot bijna 34,8 miljoen euro. De 15 projecten van wachtposten die ook tijdens de week open blijven, lopen zeker verder tot 30 juni 2021. De werkgroep wachtposten van de NCAZ maakt dan een balans op en werkt de regels uit voor een verdere financiering van deze weekdienst.Op 1 juli 2021 zouden de samenwerkingsverbanden operationeel moeten worden. Om deze te helpen tot stand te komen, staat er 750.000 euro in het budget wachtposten ingeschreven. De regionale coördinatoren helpen bij het tot stand brengen van een 'cartografie' tegen 31 maart 2021, en van een concreet draaiboek inclusief de financiering tegen 30 juni.AccrediteringDe Nationale Commissie wil de geplande hervorming uit 2018-2019 volgens het drietrapssysteem opnieuw oppikken (verbeteringscyclus individueel, in LOK-groepen en volgens nationale doelstellingen). Het wetenschappelijke team dat de herijking van de nomenclatuur bekijkt, is gevraagd om te onderzoeken hoe je onredelijke verschillen in de inkomsten tussen disciplines door de ingebouwde accreditatieboni kunt wegwerken.NomenclatuurDe Nationale Commissie wil meer spoed zetten achter de herijking. De eerste fase zou in 2021 afgewerkt moet worden maar de Commissie wil dat de volgende twee fasen ook al van start gaan. De scheiding tussen het gedeelte van het honorarium dat voor de arts zelf bestemd is, en het gedeelte dat bedoeld is om de kosten voor het leveren van de prestatie te dekken, zou in de facturatie al duidelijker moeten worden.Aso' en haio'sEen concreet voorstel voor een betere sociale bescherming zonder inkrimping van het netto loon wordt uitgewerkt in overleg met de organisaties van artsen in opleiding vóór 31 maart 2021". Het verhoogd sociaal statuut van de artsen in opleiding bedraagt 6.351,21 euro in 2021.MeerjarenaanpakHet regeerakkoord verzekert een groei van de begroting voor de gezondheidszorg met 2,5% tussen 2022 en 2024. Het koppelt dit aan een meerjarenplan dat ook moet zorgen voor 'ontschotting' van de budgetten. Een deel van het groeibudget zou worden gereserveerd voor 'prioritaire gezondheidsdoelstellingen'. Het Riziv berekent dat het budget voor de artsenhonoraria de komende jaren maar jaarlijks maar met 1,4% zal groeien. De Nationale Commissie vraagt om de groei van het globale budget toch op 2% te houden. Dat zorgt voor 60 miljoen euro extra, die de NCAZ vooral wil investeren in een uitbreiding van het verzekerd pakket, versterken van de eerste lijn, geïntegreerde zorg, beter vergoeden van het directe contact met de patiënt, en maatregelen ten gunste van de toegankelijkheid van de zorg.Administratieve vereenvoudiging De Nationale Commissie sluit zich aan bij het gezamenlijke project van de jongeren van de drie artsensyndicaten om een administratieve vereenvoudiging in te voeren. Hoofdstuk 4 wordt onder de loep genomen, en met de sociale partners en de sociale diensten wordt overlegd over een uniformisering van het arbeidsongeschiktheidattest - en over arbeidsongeschiktheid van korte duur. Ook over de parapluattesten komt er overleg.