...

De tekst werd in november 2021 aan de Kamer voorgelegd. Begin december keurde de plenaire vergadering de dringende behandeling goed. Eindelijk zullen de Kamerleden er nu ook hun stem over kunnen uitbrengen.De wet is een soort potpourri met bepalingen over de ziekenfondsen, geneesmiddelen, het FAGG, de bevoegdheden van zorgverleners, de ziekenhuiswetgeving, ... Het document met alle adviezen erbij telt meer dan duizend pagina's. En dat is dan zonder de verslagen van de bespreking en de voorgestelde amendementen.Artikel 69 gaf de minister van Volksgezondheid de bevoegdheid het aantal Riziv-nummers te beperken dat ter beschikking wordt gesteld voor basisartsen die een beroepsopleiding gaan volgen. Het was de stok achter de deur voor de federale overheid om regio's die zich niet aan de afspraken houden over de contingentering van medische specialisaties, terug te fluiten.Maar het akkoord dat minister Vandenbroucke nu met de Franstalige Gemeenschap heeft afgesloten over het - na zoveel jaren - toch organiseren van een vergelijkend toelatingsexamen houdt in dat de stok wordt weggenomen.De dringend goed te keuren wettekst werd dan nog eens terugverwezen naar de Kamercommissie die de versie zonder het betreffende artikel officieel heeft bekrachtigd.