...

Bij de tandartsen zijn de verkiezingen zoals bekend opgeschort. In een arrest van 4 mei verklaarde de Raad van State zich echter 'onbevoegd' om een uitspraak te doen over een betwisting tussen een beroepsvereniging van tandartsen en het Riziv omtrent de representativiteit van deze beroepsverening.De uitspraak geldt niet enkel voor de tandartsen maar ook voor andere beroepsverenigingen zoals die van artsen en apothekers. Artikel 167 van de Riziv-wet bepaalt dat alle betwistingen in verband met de rechten en plichten voortvloeiend uit de wetgeving en reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren. Volgens de Raad van State geldt deze bepaling ook voor betwistingen omtrent de representativiteit van beroepsverenigingen voor de samenstelling van beheersorganen van het Riziv. Dus is niet de Raad van State, maar de arbeidsrechtbank het bevoegde rechtscollege. In afwachting van een uitspraak blijven de syndicale verkiezingen bij de tandartsen opgeschort.