...

Nieuw is het principe niet: een wet van 19 juli 2021 gaf aan apothekers reeds de bevoegdheid het influenzavaccin voor te schrijven. Maar die bevoegdheid is niet beperkt tot voor het publiek toegankelijke apotheken.Nieuw is wel dat de wet van 28 februari de apotheker die het covid-vaccin voorschrijft ook de bevoegdheid geeft dit vaccin toe te dienen, onmiddellijk na het voorschrijven en afleveren ervan, en mits een opleiding werd gevolgd. Ook het toedienen van een vaccin behoort tot de uitoefening van de geneeskunde. Het gezamenlijk uitoefenen van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde -medisch-farmaceutische cumul- is principieel verboden door artikel 22 van de Wet Uitoefening Gezondheidsberoepen. De wet van 28 februari wijzigt ook deze bepaling zodat dit verbod niet van toepassing is op het voorschrijven en toedienen van vaccins.Voor alle duidelijkheid: apothekers die medische handelingen verrichten, vallen niet onder de bevoegdheid van de orde van artsen; enkel de orde van apothekers is bevoegd.