...

Eind jaren 90 behoorde België tot de drie grootste antibioticagebruikers van Europa. Dat is een weinig benijdenswaardige positie, want overmatig gebruik doet de effectiviteit van deze soms levensreddende behandelingen dalen.Het ontwikkelen van nieuwe antibacteriële behandelingen is een traag en duur proces. Het komt er dus op aan de toename van antibioticaresistentie zoveel mogelijk af te remmen.Ons land probeert dan ook al sinds de eeuwwisseling het antibioticagebruik te verminderen en het correcte gebruik van de verschillende klassen te promoten.Het Intermutualistische Agentschap bracht de cijfers van de verkoop in de gewone apotheken (open officina) in kaart. Die tonen dat de voorbije jaren de campagnes wel degelijk vruchten afwerpen - vooral vanaf 2015 is er sprake van een duidelijke daling van het aantal DDD dat over de toonbank ging - zie bovenstaande grafiek.In mei 2018 voerde het Riziv strenge terugbetalingsvoorwaarden in voor de fluorochinolonen. Dat bracht het aantal terugbetalingen voor deze breedspectrumantibiotica fors omlaag- de onderstaande grafiek toont de evolutie in aantal DDD.Het IMA registreert het gebruik van 1 juli van een bepaald jaar tot 30 juni van het daaropvolgend jaar. Het jaar 2019 in de grafieken staan dus voor het gebruik van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. De reden voor deze werkwijze is dat de winterpiek zowel voor als na de jaarwisseling kan vallen.Volgens het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) leidden de restricties op de terugbetaling evenwel tot een toename van het niet-terugbetaalde gebruik (dat het IMA uiteraard niet in zijn cijfers terugvindt).Maar ook volgens de ECDC zou het totale gebruik - terugbetaald en niet-terugbetaald - nog met een derde zijn verminderd.Het onderstaande kaartje toont dat België ondertussen de kopgroep van de grootste gebruikers heeft verlaten. Toch staat ons land nog steeds op de negende plaats, wat wil zeggen dat we het nog steeds slechter doen dan gemiddeld.Bron: IMA-atlas - Nieuwsbrief september