...

Met 88,6 miljoen opgehaald kapitaal, 1.128 begunstigden en 25.738 actieve leden (onder wie 70% artsen) is Amonis een partner waar je niet omheen kan in de tweede pijler voor medische en vrije beroepen.In die hoedanigheid wil het pensioenfonds in eerste instantie de aanbevelingen toelichten van de commissie voor de pensioenhervorming voorgezeten door voormalig minister Frank Vandenbroucke. Die houden immers nieuwe uitdagingen in voor de tweede pijler.De bedenkingen op een rijtje:1. Amonis vindt het voorbarig om te besluiten dat zelfstandigen een hoger pensioen hebben dan loontrekkenden, in vergelijking met de bijdragen die ze storten. "Mogelijk zijn de sociale bijdragen van werknemers in vergelijking tot het pensioen dat ontvangen kan worden niet in verhouding." Bovendien blijft het nominale niveau van het pensioen van zelfstandigen beduidend laag. 2. Amonis heeft grote twijfels over het voorstel van de commissie om de sociale bijdragen voor zelfstandigen te verhogen, want dat zou een rem kunnen zetten op de economische ontwikkeling. De keuze gaat daarom uit naar een systeem van opting-out: het wettelijke pensioen van de zelfstandigen uit de eerste pijler halen en hen de mogelijkheid bieden om een substantieel pensioen op te bouwen in het kader van de tweede pijler, zodat alle zelfstandigen kunnen genieten van een gelijkaardig pensioen met gelijkaardige fiscaliteit.Concreet betekent dat een uitbreiding van het vrije aanvullende pensioen van de zelfstandigen tot een maximaal bedrag dat nu wordt bepaald door de '80%-regel'. Volgens die regel mag de som van het wettelijke pensioen en van de pensioenen opgebouwd in de tweede pijler (geëxtrapoleerd naar de pensioenleeftijd) niet meer bedragen dan 80% van het laatste salaris. Momenteel geldt die beperking enkel voor zelfstandigen in een vennootschap die van een groepsverzekering genieten.3. Parallel daarmee vindt Amonis dat al wie geen toegang heeft tot de tweede pijler via zijn werkgever, ook loontrekkenden, tot die pijler toegang moeten krijgen.4. Amonis vreest dat het progressief maken van de fiscaliteit op de aanvullende pensioenen vooral de middelmatige inkomens zal treffen, voor wie de vervangingsratio van het wettelijke eerstepijlerpensioen niet voldoende is (bijdragen worden immers betaald op een onbegrensd salaris, terwijl de uitkeringen begrensd zijn).5. Ten slotte wijst Amonis op een contradictie in de aanbevelingen van de commissie Vandenbroucke, die enerzijds betreurt dat te veel pensioenfondsen investeren in overheidsobligaties, terwijl anderzijds meer risicovolle beleggingen afgestraft worden door nieuwe prudentiële regels (denk maar aan Solvency II). Enige coherentie is op dat vlak zeker gewenst.Oproep aan jonge doktersIn de huidige context van druk op de intrestvoeten door een verstrakking van het monetaire beleid in de VS, heeft Amonis ervoor geopteerd om begin 2014 voor 300 miljoen Belgische overheidsobligaties op lange termijn aan te kopen om zo het gegarandeerde rendement veilig te stellen.Dankzij zijn voorzichtige en genuanceerde beleid kon Amonis in 2013 een globaal rendement van 3,75% aanbieden aan zijn 26.000 leden, luidt het. Het pensioenfonds vindt dat het daarmee goed standhoudt tegenover de concurrentie van de verzekeringsmaatschappijen. Het beheer 'op maat' is daar niet vreemd aan, stelt Amonis.Tegelijk lanceert het pensioenfonds een dringende oproep naar de jonge artsen: wacht niet tot uw 35ste alvorens een pensioenkapitaal op te bouwen. Ondanks de wettelijke verplichting om hun sociaal statuut op lange termijn te beleggen, verwaarlozen jonge dokters al te vaak dit praktische aspect van hun beroepsleven, gefocust als ze zijn op de start van hun artsenloopbaan - wat uiteraard begrijpelijk is. En ook al beginnen ze vaak te werken als loontrekkende, ze stappen meestal al snel over naar het statuut van zelfstandige.