...

Onlangs werd de regeling voor de subsidies van de LOK-werking in het Staatsblad gepubliceerd (zie AK 2289). Die regeling is ook van kracht voor de jaren 2011 en 2012: de Lok-groepen zouden het geld voor gerapporteerde activiteiten - die beantwoorden aan de criteria - vóór de zomer van dit jaar ontvangen. Te goeder trouw Heel wat Lok-verantwoordelijken waren evenwel niet goed op de hoogte van de regeling die stelt dat ze een activiteit van de groep moeten rapporteren binnen een vastgestelde termijn. Het duurde immers jaren voordat de regeling, vlak na afgelopen Kerstmis, in het Staatsblad verscheen. Nogal wat activiteiten werden niet binnen die termijn gerapporteerd en komen daarmee niet in aanmerking voor subsidies.Voorzitter van de accrediteringsstuurgroep Marc Moens heeft, op vraag van de syndicaten en de wetenschappelijke verenigingen in de vergadering, een brief gestuurd naar Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Daarin vraagt hij namens de stuurgroep om de regeling voor de periode die verstreken is, te versoepelen.Men kan de betrokken artsen moeilijk kwalijk nemen dat ze niet goed op de hoogte waren van de draagwijdte van deze regeling - die weliswaar al bestond sinds 2008 maar nooit werd gecontroleerd. "Voor 2013 kan men de regels strikt toepassen, maar we vragen om voor 2011 en 2012 het 'laattijdig' rapporteren van de activiteiten door de vingers te zien", aldus Reinier Hueting van het Kartel/ASGB. Lange weg Marc Moens (tevens voorman van de BVAS) wijst er wel op dat, als de Nationale Commissie de Accrediteringsstuurgroep bijtreedt, het toch nog geruime tijd kan duren voordat de LOK-groepen die wegens laattijdige aanvragen uit de boot gevallen zijn, alsnog hun geld zullen krijgen. De 'correctie' voor 2011 en 2012 moet er komen via een publicatie in het Staatsblad, en moet dus ook de officiële weg weer helemaal afleggen.De voorzitter van de accrediteringsstuurgroep drukt de LOK-verantwoordelijken wel op het hart voortaan tijdig de LOK-activiteiten te melden op de website van het Riziv - dat is voor het eind van de maand die volgt op de maand waarin de activiteit plaatsvond.Dr. Moens stelt de LOK's op een ander punt wel gerust: de 'credit points' voor artsen die de LOK-bijeenkomsten bijwoonden, blijven in ieder geval geldig.