...

De Nationale Commissie wijst erop dat de behoeften van artsen aan navorming in de loop van de tijd verandert. De nadruk komt meer te liggen op multidisciplinaire zorg en geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt, stipt het akkoord aan. Informatisering en gegevensuitwisseling zijn maar enkele van de nieuwe uitdagingen in de gezondheidszorg. De aandacht voor doelmatigheid van de zorg neemt nog toe. Maar een aantal pluspunten van het huidige systeem moet men volgens het akkoord zeker behouden. De arts wordt aangemoedigd maar niet verplicht zich te accrediteren. De omkadering en ondersteuning mag niet verzwakken. Accreditering moet 'conviviaal' blijven, gebaseerd op peer review.Meetbare doelstellingen?Het systeem moet evolueren naar permanente professionele ontwikkeling met meetbare kwaliteitsbevordering, vervolgt de tekst van het nieuwe akkoord. Men moet daarvoor op zoek naar generieke modellen die de verschillende specialismen kunnen overspannen, en die ook bruikbaar zijn door de artsenorganisaties. Nieuwe leermethoden moeten integreren met informatica. Dient de accreditering niet meer nadruk te leggen op het opvolgen van de 'feedback' in de LOK's?Onderzoek is nodig naar "wijze waarop de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de programma's kan worden gedelegeerd binnen een duidelijk kader van gezondheidsdoelstellingen, methoden en kwaliteitsvereisten en met meer externe kwaliteitscontrole", luidt het verder.Geen extra budget"De huidige accreditering dateert uit het akkoord dat in december 1993 tot stand kwam, en werd ingevoerd in het voorjaar van 1994. Het is ondertussen bijna 22 jaar oud en is zeker aan een update toe", geeft Marc Moens - voorzitter van de Stuurgroep Accreditering - toe. Maar hij gaat niet in op de inhoud van de voorstellen."Overigens is men al volop bezig deze hervorming uit te werken, weet dr. Marc Moens. De Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) werkte begin vorig jaar al een 'draft' uit. Daar is nogal wat kritiek op gekomen en men is aan een tweede draft voor een nieuwe blauwdruk bezig.""Er zijn nog meer voorstellen geweest om de accreditering te moderniseren. Maar die lopen altijd dood op hetzelfde euvel: er is geen extra geld voor. Ook nu zal het een hervorming worden zonder extra budget", weet hij.In ieder geval zal nu een gemengde werkgroep van de NRKP en de Nationale Commissie zich verder over de hervorming buigen en een omstandig verslag aan de Commissie voorleggen vóór eind juni dit jaar.