...

De Bvas startte de procedure na het verschijnen van de Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, die het mogelijk maakte ereloonsupplementen te verbieden in de ambulante zorg - ook voor niet-geconventioneerde artsen - bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Het syndicaat beriep zich op artikel 8.2.2 van het akkoord voor 2022-2023.De opzegprocedure beschreven in het akkoord houdt in dat eerst een Nationale Commissie wordt samengeroepen om te proberen tot een compromis te komen. Daarop wordt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid uitgenodigd. Die Commissie Artsen-Ziekenfondsen vond plaats op maandag 9 januari.De vertegenwoordigers van de Bvas lieten zich door minister Vandenbroucke overtuigen dat het hem menens is om overleg te plegen met de partners in de Nationale Commissie voordat hij het uitvoeringsbesluit vastlegt, dat de precieze details van het verbod op supplementen vastlegt en dat nodig is om dit effectief te maken - wat overigens pas gepland is voor 2024.Er komt een werkgroep met vertegenwoordigers van de artsen en de ziekenfondsen die de details van het uitvoeringsbesluit met de minister zullen vastleggen. "Die zal bepalen voor welke patiënten het verbod zal gelden - want de groep met recht op verhoogde tegemoetkoming is wel erg groot. We zullen een nadere definitie kunnen geven van de ereloonsupplementen waarop het verbod van toepassing is", aldus Bvas-voorzitter Johan Blanckaert.Een tweede punt op de Nationale Commissie van voorbije maandag was volgens dokter Blanckaert de bevestiging van de timing voor de invulling van artikel 155, $3 van de ziekenhuiswet, dat vastlegt voor welke oogmerken ziekenhuizen afhoudingen op de artsenhonoraria mogen verrichten. De tekst ligt er op 15 januari - de definitieve versie wordt goedgekeurd op een Nationale Commissie eind januari. Volgens het lopende akkoord moest een ontwerp-KB al eind 2022 klaar zijn. Het ontbreken daarvan was ook een geldige reden om het akkoord geheel of gedeeltelijk op te zeggen.Volgens de Bvas was het een nuttig maneuver om te dreigen met het opzeggen van het akkoord op te zeggen. Alleen op die manier hebben de artsen nu de zekerheid gekregen dat het overleg over het uitvoeringsbesluit effectief zal plaatsvinden, luidt het.De andere artsensyndicaten zijn kritisch over deze unilaterale zet van het grootste syndicaat - de reactie van AADM is zelfs ronduit vernietigend. Kartel/ASGB stapt wel expliciet mee in de stelling van de Bvas dat de invoering van het verbod niet onverkort kan worden uitgevoerd.