...

Op 22 december 2015 sloten de artsenbank -in casu de syndicaten Bvas-Absym, AADM en Kartel-Cartel- en de ziekenfondsen in de commissie artsen-ziekenfondsen een nationaal akkoord voor de jaren 2016-2017. U kan er meer over lezen op www.artsenkrant.com en in Artsenkrant (nr. 2434 en nu vrijdag).Traditiegetrouw wordt elk jaar reikhalzend uitgekeken naar de datum waarop het Staatsblad de conventie publiceert. Artsen die weigeren toe te treden tot de modaliteiten van het akkoord dienen het Riziv daarvan immers binnen de 30 dagen te verwittigen. Dat dienen ze te doen met een aangetekend schrijven gericht aan de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen, Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv, Tervurenlaan 211, 1050 Brussel.Nieuw dit jaar is dat deconventioneren ook elektronisch kan via de beveiligde webtoepassing die het Riziv hiervoor via het MyRiziv-portaal ter beschikking zal stellen.Wie niets doet, wordt 'ambtshalve' geacht tot het akkoord te zijn toegetreden voor zijn/haar volledige beroepsactiviteit. Uiteraard is ook een 'gedeeltelijke toetreding' nog steeds mogelijk. Dat moet u eveneens binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Staatsblad aan het Riziv melden - met daarbij ook de voorwaarden inzake 'tijd en plaats'.