...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "Belangrijk is dat we in een strak budgettair kader toch nog kunnen investeren in de eerste lijn ten voordele van de patiënt en in de opwaardering van een aantal prestaties door huisartsen en specialisten. We werken verspillingen en misbruiken weg en injecteren dit geld opnieuw in onze gezondheidszorg. Ik ben zeer tevreden dat alle betrokkenen zeer positief hebben samengewerkt om dit akkoord te bereiken nog voor het einde van het jaar."De hooflijnen van het akkoord zijn:• Tariefzekerheid: de patiënt zal ook in 2015 zeker kunnen zijn van het bedrag dat zij of hij moet betalen bij huisartsen en specialisten die toegetreden zijn tot het akkoord. Dit akkoord artsen-ziekenfondsen regelt de honoraria bij de artsen.• Investeren in eerste lijn.o Het zorgtraject voor diabetespatiënten type 2 loopt momenteel voor zo'n 150.000 patiënten. Maggie De Block: "Dit breiden we uit naar patiënten met pre-diabetes en dat betreft 335.000 mensen. Hun huisarts zal hen in een veel vroeger stadium van de aandoening opvolgen zodat zij veel langer gezonder blijven." Huisartsen ontvangen per patiënt in zorgtraject pre-diabetes 20 euro per jaar bovenop de vergoeding voor het globaal medisch dossier.• Verspilling en misbruiken wegwerken door:o Rationeel gebruik van geneesmiddelen: in 2015 worden artsen gesensibiliseerd om de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven (uitzonderingen worden gemaakt voor chronisch zieken) en wordt gewerkt aan een daling van het voorschrijven van antibiotica en onder andere psychofarmaca.o Het correct gebruik van de huisartswachtposten en de spoeddiensten: de huisartswachtposten zullen worden uitgebreid en tegelijkertijd is afgesproken dat wachtdiensten van huisartsen en spoeddiensten beter zullen overleggen. Mensen met minder ernstige en minder dringende aandoeningen worden best door huisartsen verzorgd zodat op de spoeddiensten ruimte komt voor ernstige gevallen.• Uitbouw van eHealth:o Infocampagne en leersessies. In 2015 worden leersessies en een informatiecampagne georganiseerd om artsen beter vertrouwd te maken met elektronisch voorschrijven, met de elektronische uitwisseling van gegevens en andere digitale toepassingen.o De telematicapremie voor artsen zal vanaf 2016 gelinkt worden aan de toepassingen die de arts daadwerkelijk gebruikt en niet langer aan de hard- of software (bijvoorbeeld het feit dat zij of hij een pc bezit)• Indexsprong:o De uitgaven voor verstrekkingen verleend door artsen stijgen in 2015 nog met 1,52%. De honoraria worden niet geïndexeerd maar een aantal verstrekkingen worden wel geherwaardeerd, het gaat bijvoorbeeld bij dermatologen om verstrekkingen voor patiënten met chronische aandoeningen zoals psoriasis of eczeem. De artsen zullen er dus een beetje meer voor betaald worden zonder dat dit invloed heeft op het remgeld voor de patiënt.• Zoveel mogelijk artsen die toetreden tot akkoord:o Er zijn een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk artsen toetreden tot dit akkoord. Dit is in het belang van de patiënt omdat die dan bij zoveel mogelijk artsen op een vast tarief kan rekenen.o Door de herwaardering van een aantal verstrekkingen wordt verwacht dat meer specialisten zullen toetreden tot het akkoord.o Huisartsen die volledig toetreden tot het akkoord krijgen een bijkomende premie van 500 euro. Ook specialisten krijgen een premie van 500 euro als zij actief deelnemen aan de registratie van medische gegevens.De tekst van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 kan u hier lezen.