...

Wie tot het akkoord toetreedt en zich aan de afgesproken tarieven houdt, kan voor 2015 rekenen op een sociaal statuut van 4.535 euro. Voor wie gedeeltelijk tot het sociaal statuut toetreedt, wordt dat 2.200 euro.Dat zijn voorlopige bedragen, want een werkgroep moet nagaan of het sociaal statuut niet meer gericht kan worden toegekend. Eind maart moet daarover al een voorstel op tafel liggen. Er is dan misschien goed nieuws voor artsen die 'geconventioneerd' zijn.Meer lekkers?Om het akkoord aantrekkelijk te maken, worden nog wat extraatjes voorzien. Huisartsen krijgen bijvoorbeeld 500 euro meer voor hun praktijktoelage. Bij huisartsen is de toetreding overigens niet zo een probleem: in Vlaanderen verbindt negen op tien van de huisartsen zich ertoe de afgesproken tarieven te respecteren.Maar dat varieert wel van streek tot streek. In enkele arrondissementen liep in 2013 het aantal huisartsen dat het akkoord opzegt, op tot circa 30%.Bij specialisten is het probleem veel groter. Voor sommige specialismen - met name dermatologen, oogartsen, gynaecologen - kan een patiënt het zelfs moeilijk hebben om in zijn streek een arts te vinden die zich aan de conventietarieven houdt.Met een premie van 500 euro kun je het tij niet keren. Daarom probeert men tot een herijking van de honoraria te komen, om de afgesproken honoraria voor bijvoorbeeld dermatologen te kunnen optrekken. De NCGZ zal met de beroepsverenigingen van de betrokken specialismen verder overleg plegen.Verder wordt een permanente werkgroep binnen de NCGZ opgericht die het hele akkoordensysteem moderner en aantrekkelijker moet maken - tegen 30 juni van dit jaar moet die al een eerste keer verslag uitbrengen.Een concrete maatregel voor artsen-specialisten is in ieder geval al dat, wanneer ze tot het akkoord toetreden, ook recht krijgen op een telematicapremie van 500 euro. Ze moeten dan wel deelnemen aan de gegevensuitwisseling. Wat dat laatste inhoudt, moet ook eind juni precies omschreven zijn.ProcedureOm het akkoord op te zeggen, moet u bepaalde strikte regels volgen. Wanneer u het akkoord niet opzegt, wordt u "ambtshalve" beschouwd als geconventioneerd arts.De regels houden in dat u een aangetekende brief stuurt naar de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Riziv (Tervurenlaan 211, 1150 Brussel). De brief richt u aan (de voorzitter van de) Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.Een model van de brief vindt u in het akkoord.Wie gedeeltelijk tot het akkoord toetreedt, moet dat ook binnen de 30 dagen bekend maken. In een (aangetekende) brief aan de NCGZ moet u het rooster meedelen van de consultaties waarop de conventietarieven niet toepasselijk zijn. Voor huisartsen gaat het hoogstens over een kwart van hun praktijk (drie blokken van vier uur maximum), en voor specialisten over hoogstens de helft van hun ambulante praktijk (viermaal vier blokken van vier uur maximum).Het Riziv zet de gegevens over de conventiestatus van artsen op zijn website.