De vragen

...

1. De innovatie waarvan we in 2021 volop vruchten hebben geplukt, zijn uiteraard de coronavaccins. De mRNA-vaccins valoriseren technologie die ook in andere domeinen zal doorbreken. Het lijkt een paradox, maar spitstechnologie gecombineerd met "oude" kennis over infectiecontrole op vlak van mondmaskers en luchtkwaliteit blijken dé sleutel voor het doeltreffend beheer van deze pandemie.2. Na 24 maanden in crisismodus moeten we de tijd vinden om vastgestelde knelpunten in de organisatie en financiering van eerste lijn en ziekenhuizen, ook al vóór corona, op te lossen door hervormingen. Dat vereist leiderschap, moed en samenwerking tussen politiek, administraties, de medico-sociale partners in het overlegmodel en het werkveld. Dat complex proces in gang zetten, lijkt me dé prioriteit. 3. Professioneel wil ook ik de reeds meermaals gepoogde omslag van crisismodus naar meer langetermijnfocus proberen te maken, ook ik worstel daar wel mee. Dat vereist ook een strategie voor de verankering van de werkzaamheden van het team binnen het Coronacommissariaat. Persoonlijk kijk ik toch uit naar wat meer tijd en zorg voor partner, familie en vrienden.1. Zijn de covidvaccins al genoemd voor vorig jaar? Als je naar wereldwijde impact kijkt, moet je dat noemen. De antivirale pillen is misschien wat vroeg maar dat gaat wel impact zeker volgend jaar. Maar natuurlijk, ik ben op dit moment zo covid-gefocust dat ik misschien innovaties in andere terreinen compleet aan het missen ben. Wel veel tijd en geld vrijgemaakt voor covid? Mensen realiseren zich niet hoe monoclonaal heelder instituten zich daarop focussen. Er zijn andere aandoeningen die zeker achterblijven.2. Een moeilijke. Met het risico dat Vandenbroucke zou zeggen: we zijn er mee bezig. Wachtlijsten nog altijd. In de zorg in het algemeen en vooral in de GGZ. Meer geld, meer mensen wetende dat mensen hiervan meer verwachten. Wanneer je er meer geld insteekt wil het niet zeggen dat het volgende week opgelost is. Maar als het een lange weg is moeten we zo snel mogelijk de eerste stap zetten om dat te doen. Maar dat vind ik schrijnenend. Als je in België een heupbreuk hebt dan word je de dag zelf verzorgd. Maar als het een psychische problematiek is, vinden we het normaal dat daar wekenlang op gewacht wordt. 3. Meer slapen... Meer sport, ook. Het houdt ook een engagement in om wat kilo's te verliezen tegen het volgende nieuwe jaar. 1. Voor de huisartsen is er een belangrijke stap gezet in de vermindering van de administratieve last: het papierloze voorschrift is er eindelijk en dankzij project Kafka wordt er gekeken naar de onzin van bepaalde attesten. De beslissing om het ziekteattest voor één dag af te schaffen is ook al een stap in de goede richting. Door corona is er een veel nauwere samenwerking binnen de eerstelijnszones. 2. Ik zou een wettelijk kader scheppen voor de werking van verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk (VIHP). De integratie van verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk is een belangrijk antwoord op de toegenomen druk op de eerste lijn. Hun prestaties moeten ook in een honorariumpraktijk vergoed worden. De huidige situatie waarbij praktijken in de grijze zone opereren moet dringend aangepakt worden. 3. In onze praktijk wil ik de rol van onze VIHP verder uitbouwen zodat zij kan inzetten op preventieve zorg. Als seniorarts van het Kennisdomein Praktijkorganisatie bij Domus Medica wil ik kijken hoe een betere praktijkorganisatie een hefboom kan zijn om bepaalde knelpunten in de eerste lijn op te lossen. Ten slotte hoop ik dat we als maatschappij een lange termijn aanpak vinden voor de covidcrisis. 1. Zonder twijfel waren de eerder ontwikkelde covidvaccins de innovatie die het leven van de Belgen het meest veranderd heeft in 2021. De grootschalige vaccinatiecampagne, die grotendeels dit jaar werd opgezet, maakte het mogelijk om effectief te vechten tegen het coronavirus. De bevolking wordt zo beschermd tegen de meest ernstige vormen van de ziekte.2. Mijn eerste beslissing zou zijn om de hervorming van de ziekenhuisfinanciering af te ronden en de regels bekend te maken die het mogelijk moeten maken om de locoregionale ziekenhuisnetwerken te concretiseren. De ziekenhuissector wacht reikhalzend op meer duidelijkheid om de hervormingen die Maggie De Block in gang heeft gezet, door te voeren. Momenteel zijn ziekenhuisnetwerken nog te vaak lege hulzen. 3. In veel actuele dossiers was het gebrek aan dialoog en communicatie tussen degenen die in het veld werken - artsen, artsen in opleiding, ziekenhuismanagers, enz. - en de autoriteiten het afgelopen jaar flagrant. Het meest recente voorbeeld was het bepalen van de 'ideale dag' voor het testen van asymptomatische gevaccineerde patiënten. Een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid zonder voorafgaand overleg met de artsen. Het verbeteren van de dialoog moet in 2022 een prioriteit zijn. 1. De teleconsultatie. Die wordt nu verder verfijnd maar wordt een belangrijke tool in de toekomstige geneeskunde. 2. Ik zou meteen een meerjarenplan uitwerken om covid in ons zorgsysteem te kantelen zodat we jaarlijkse golven kunnen bufferen.3. Liefdadigheid: alle verenigingen die het vaccineren van de rest van de wereld mee mogelijk maken. 1. Via de radio maakte ik kennis met coronavaccin-vrij sperma, online beschikbaar bij de betere complotdenker. Als ik de believers mag geloven hét middel om heel wat (kinderpsychiatrische) problemen te voorkomen bij de nakomelingen. Bij bewezen gunstige kosten-batenanalyse misschien vlot (fiscaal) aftrekbaar te maken? 2. Een coronaveilig kransje met koffie en koekjes organiseren voor journalisten, vloggers, influencers én collega-politici om uit te leggen dat beleidswijzigingen - wanneer gestoeld op voortschrijdend inzicht - net een bewijs zijn van intelligentie, en aldus mijn herverkiezing waard.3. Gezien de ruime wetenschappelijke evidentie dat goede voornemens toch niet tot uitvoering komen bespaar ik me alvast de moeite deze te bedenken. In de vrijgekomen tijd wentel ik alvast met mijn peuter en kleuter op de mat om een heerlijk partijtje te ravotten. 1. Het malariavaccin, dat deels in België is ontwikkeld. Het wordt sinds dit jaar aangeraden in landen waar malaria nog veel voorkomt en kan er de kindersterfte sterk terugdringen. Met de vooruitgang in vaccintechnologie komen er misschien ook nieuwe vaccins tegen ziekten waar we in het Westen minder vaak mee geconfronteerd worden, zoals TBC en allerlei neglected tropical diseases. 2. Verplichte coronavaccinatie en beschikbaar maken van boosters voor mensen met een hoger risico op besmet worden of een ernstig verloop van de ziekte. Ik twijfel wat over het aanraden van een booster voor de rest van de bevolking, er dient volgens mij eerst meer aandacht te gaan naar bijvoorbeeld het COVAX-programma om de vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden te versnellen. 3. Ik wil weer meer tijd maken om te lezen. De balans tussen boeken kopen en boeken effectief lezen is het afgelopen jaar wat scheef uitgevallen. Ik heb ook nog een aantal kookboeken liggen waar ik een heleboel recepten van wil uitproberen. In hoeverre ik hierin zal slagen gaat wat afhangen van hoe druk het komende stagejaar wordt. 1. De bijdrage van de huisartsgeneeskunde aan het beheersen en beheren van de pandemie: huisartsen die steeds snel reageerden en ageerden op operationeel niveau en tegelijk de zorg voor hun patiënten blijven voorzien. Of hoe het microniveau het macroniveau steunt en aanstuurt en de huisarts zijn positie op de frontlijn consolideert. 2. Het kader voor praktijkondersteuning voor de huisarts installeren en valoriseren met de focus op taakdelegatie, performante dataregistratie en -collectie.De gezondheidsongelijkheid die een kloof werd tijdens de pandemie aanpakken: financiële drempels wegwerken maar ook de praktische toegankelijkheid tot de gezondheidszorg vergroten. 3. Niets. Niet uit gebrek aan ambitie maar als er iets kan worden veranderd of moet worden aangepast zou ik dat morgen al in gang zetten. Wat de crisis ons geleerd heeft is dat we nog te vaak maar wel enthousiast reactief en te weinig proactief handelen. 1. De belangrijkste innovatie voor de ASO's is ongetwijfeld het akkoord dat werd bereikt met een minimum aan arbeidsvoorwaarden voor alle ASO's en het nieuwe contract dat hieruit voortvloeit. Dit is een teken van erkenning en appreciatie voor het werk dat arts-specialisten in opleiding dag in dag uit leveren. Er is echter het komende jaar nog veel werk aan de winkel om dit te implementeren en het sociaal statuut vorm te geven.2. Ik zou inzetten op meer 'ondersteunend' personeel in de zorg: meer zorgkundigen om de werklast van de verpleegkundigen te verminderen en het tekort te compenseren; meer medische secretaresses om de artsen (in opleiding) te ondersteunen bij de administratieve taken. Dit resulteert in het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het mentaal welzijn van het zorgpersoneel, de vierde pijler in de quadruple aim.3. Meer genieten... zowel van de voldoening die ik uit het werk haal, als het opgeleverde resultaat na onze inspanningen bij VASO, als van de vrije tijd naast het werk. Tijd maken voor vrienden, familie en ontspanning wordt mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar. We hebben lang genoeg binnen gezeten, nu is het tijd om de wereld verder te verkennen. Mens sana in corpore sano!