...

"De 1733-centrales moeten de hoeksteen vormen van de toekomstige huisartsenwachtposten, en van het functioneren van de samenwerkingsverbanden tussen de huisartsenwachtposten", weet dokter Johan Blanckaert (Bvas). "Maar de werking van de 1733 verbetert niet, ze gaat erop achteruit."Hij verwijst naar de situatie in Wallonië. Bvas steunt de huisartsen daar: "Er is daar een rode lijn overschreden. Jo De Cock heeft beloofd dat er over de situatie een overleg komt met de ministers, weet hij. De verantwoordelijkheid voor de noodcentrales ligt overigens vooral bij de minister van Binnenlandse Zaken.HuisartsenpermanentieRoel Van Giel begrijpt niet zo goed wat er aan de Waalse zijde gebeurt. Volgens hem zijn de problemen ontstaan toen de 1733-centrale niet meer de oproepen doorschakelde maar in plaats daarvan xml-bestanden ging versturen.In Vlaanderen wordt al langer gewerkt met dat soort xml-bestandjes wanneer de centrale de oproep van een patiënt zelf beantwoordt. Ze stuurt de gegevens dan op deze manier door naar de wachtpost.(*) Voor de Waalse wachtposten wil dat zeggen dat ze nu een secretariaatsmedewerker moeten inschakelen om de gegevens over te nemen en aan de arts door te geven."Wat de 1733-centrales betreft, zijn er bij mijn weten geregeld problemen met de triagefunctie", weet hij. Maar het systeem dat in Wallonië werd toegepast, is voor hem onbekend.Dat nu blijkt dat de 1733-centrales in Walloniê 's nachts alleen nog oproepen doorgaf in vier situaties (certificaat voor overlijden, rusthuis patiënt, palliatieve zorg en ondraaglijke pijn) komt voor hem eigenlijk als een verrassing."In ons Visiedocument 2030 stellen we dat een permanentie een onderdeel is van de huisartsgeneeskunde. De huisartsenpathologie waarvoor je beschikbaar bent is toch iets breder dan die vier specifieke situaties. Daarvoor een patiënt dan doorverwijzen naar de spoed is ook niet bijzonder fair tegenover de collega's daar."Individuele dossiers wachtpostenVoor het overige werden nog enkele individuele dossiers in verband met wachtposten afgehandeld. De nieuwe wachtpost in de Druivenstreek kan op 1 september de deuren openen. "Stilaan wordt nu heel Vlaanderen bediend door wachtposten", meent Van Giel. Dat maakt dat de ideologische discussies daarover zijn ingehaald door de realiteit op het veld, meent hij.Voor wachtposten die nu open blijven in de week, maar die daarvoor aparte huur moeten gaan betalen, werkt het Riziv een algemene regeling uit.Voor dokter Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) is het een voorbeeld van inefficiënt werken dat de individuele dossiers op de Nationale Commissie zelf worden behandeld en niet meer - zoals enkele jaren geleden - in een aparte werkgroep. "Een groot deel van de vergadering is bij die dossiers niet betrokken."Transversale zorg Dit jaar moet het Riziv in de uitgaven voor het laatste trimester 20 miljoen euro vrij maken voor projecten transversale zorg. Op jaarbasis bedraagt dat 80 miljoen euro. De voorstellen moeten in september rond zijn, maar er ligt nog niets op tafel. Thomas Gevaert (Kartel/ASGB) vraagt dat er nu dringend werk wordt gemaakt van de voorstellen - anders zal er in september lineair bespaard worden.De projecten waar het geld naartoe gaat moeten silo-overschrijdend zijn. Maar volgens dokter Gevaert zijn veel van deze projecten helemaal niet matuur. Hij wijt dat aan de top-down aanpak. "Woorden als meerjarenbegroting en transversaal passen vooral binnen een soort van marketingverhaal. We zijn voor een transversale aanpak als die van onderuit - vanuit specifieke behoeften - ontstaat."Geïntegreerde praktijkpremieDe discussie rond de geïntegreerde praktijkpremie is nog niet afgerond. De ziekenfondsen staan vooral op een verhoging van de drempelwaarde voor het percentage opgeladen Sumehrs. Maar de artsensyndicaten stellen dat het weinig zin heeft het aantal Sumehrs te vergroten zolang er niet meer werk gemaakt wordt van de kwaliteit van deze 'samengevatte dossiers'.Ook over het medicatieschema loopt de discussie nog verder. Moet er nog gefocust worden op de medicatieschema's die naar de kluis worden opgeladen, of moet het meer gaan over de samenwerking rond het medicatieschema - zoals dat wordt opgevat binnen het Vidis-project?Volgens Van Giel zullen er wel een aantal criteria voor de praktijkpremie wegvallen omdat het gebruik van de dienst al algemeen ingeburgerd is geraakt.Vergoeding stagemeestersHet Riziv wil stagemeesters voortaan vergoeden per 14 dagen. "Het probleem is dat stages vaak ergens midden van de maand beginnen, niet op de eerste dag. Dat leidt ertoe dat het Riziv nu soms twee keer betaalt voor dezelfde maand. Dat men dat wil rechtzetten, is te begrijpen. Maar het voorstel dat op tafel ligt, is niet verfijnd genoeg", aldus Johan Blanckaert.Affichering voornaamste tarieven"Men is nog bezig met het uitwerken van een meer haalbaar voorstel", weet Blanckaert. "De affichage zal in het ziekenhuis blijkbaar kunnen op dienstniveau."MedicatiereviewHet Kartel/ASGB kaart het probleem van de medicatiereview aan in een brief. Er moet de mogelijkheid gecreëerd worden om daarover veilig te overleggen tussen apotheker en arts. Ook de arts moet voor zijn rol in het overleg een vergoeding krijgen. (*) Noot. In Vlaanderen doet de 1733-centrale de triage in principe in de regio rond Leuven en rond Brugge - ook Mechelen is er nog bijgekomen. Dat is tenminste zo in het weekend.. In grote delen van Vlaanderen worden oproepen naar de 1733 overigens nog steeds gewoon naar de huisartsenwachtdienst doorgeschakeld.