...

Het is koffiedik kijken waar het schoentje wringt met de ziekenhuisnetwerken en wanneer de wet die het fundament ervoor legt eindelijk zal verschijnen.Komt ze er ooit van?Over 'de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid' die eind augustus in het Staatsblad werd gepubliceerd, merkte de Bvas in een persmededeling op: "De term 'ziekenhuisnetwerken' komt er niet in voor." Niet dat dat in het vooruitzicht was gesteld, maar het ongeduld groeit: "Ondertussen vergaderen in Vlaanderen ziekenhuisraden van bestuur en medische raden zich te pletter om die juridisch onbestaande entiteiten op te richten, remmen ze in Wallonië met alle macht de zaak af, bakkeleien ze in Brussel of er nu twee of drie van die schimmige structuren nodig zijn,...", ging het verder.Begin deze week legde Luc Jenné, voorzitter van de raad van bestuur van Sint-Trudo, in Het Belang van Limburg uit waarom zijn ziekenhuis zich maar weinig aantrekt van de netwerkvorming die bijna alle andere Vlaamse ziekenhuizen in de ban houdt: "We vragen ons af of die netwerken er wel ooit gaan komen, want er is nog altijd geen wet". Maar aan de wet wordt gewerkt. Dat blijkt uit het advies dat de minister nu vraagt aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.Opdrachten verdelenBij "de officiële start van het het netwerkvormingsproces" is het belangrijk dat de ziekenhuizen inzicht hebben in wat locoregionale en wat supraregionale zorgopdrachten zijn, zo motiveert de minister haar vraag om een advies aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.Welke zorg erg nabij beschikbaar moet zijn in elk locoregionaal netwerk. En welke zorg - ­wegens het weinig frequente karakter van de aandoening, de peperdure apparatuur die nodig is of de zeer speficieke expertise waarop zorgverleners zich moeten kunnen toeleggen - de supraregionale netwerken beter kunnen aanbieden. De minister verwacht het advies van de FRZV eind deze maand.De lijst somt zo een 120 opdrachten op en geeft een indicatie op welk niveau ze zouden thuishoren. Geriatrische functies horen bijvoorbeeld in de locoregionale setting thuis, als onderdeel van de nabije zorg. Orgaantransplantatie, weefselbanken, stamcelcoördinatie horen volgens de indicatieve lijst op het supraregionale, dure expertiseniveau georganiseerd te worden.De bedoeling is dat de FRZV een advies uitbrengt over deze indicatieve lijst - zodat de minister haar wet op de ziekenhuisnetwerken kan afwerken en deze lijst als richtlijn aan het terrein kan meegeven.Dat is: een voorlopige richtlijn, want de programmatie van het aanbod zou deel uitmaken van een cyclus die om de zoveel jaar opnieuw doorlopen zou worden - zo stipt de minister zelf aan bij de motivatie van haar vraag om advies. De vertegenwoordigers in de FRZV, waaronder die van de artsensyndicatenraad, raadplegen momenteel hun achterban. De plenaire vergadering van de FRZV over het advies is op 21 september gepland.Universitaire functies?De indicatieve lijst kunt u ook terugvinden als bijlage van de conceptnota over het vernieuwde ziekenhuislandschap die de minister in mei verspreidde. Maar de lijst die ze bij haar adviesaanvraag verschilt van deze de oorspronkelijke lijst. De oorspronkelijke lijst specifieerde het niveau preciezer. Op het supraregionale niveau gaven de letter A en S aan of het ging om opdrachten die respectievelijk elk ziekenhuis in principe kon aannemen, dan wel om opdrachten die op het regionaal moeten worden georganiseerd maar niet noodzakelijk in elk ziekenhuis. De letters R en U gaven bij het supraregionaal niveau aan of ook referentiecentra in de algemene ziekenhuizen de opdracht konden vervullen dan wel of de functie was voorbehouden voor de universitaire ziekenhuizen.Dat roept vragen op. Moet de FRZV er zich in haar advies niet over uitspreken welke functies universitair zijn en welke niet?