...

Deze vragen vormen het uitgangspunt van het project 'Teckno 2030', opgezet door het Fonds dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting, en waarvan de resultaten recent gebundeld werden in een rapport."Technologie en het massaal gebruik van data veranderen in sneltreinvaart onze gezondheidszorg, ons leven en onze relaties met anderen. We moeten kiezen hoe we ons opstellen, engageren en omgaan met deze veranderingen als individu en organisatie, maar ook als samenleving", zo klinkt het in de inleidende pagina's.Er zijn leidende principes of 'effectiviteitsprincipes' nodig die mensen - gebruikers van technologie -- kunnen helpen bij het maken van deze keuzes.In totaal liet de KBS een groep van 20 'stakeholders' uit de gezondheids- en welzijnszorg, technologieontwikkeling en wetenschappelijke wereld, inclusief vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgverenigingen brainstormen over deze leidende principes.De aanpak, of het vertrekpunt, was een toekomstverkenning met name het jaar 2030. De deelnemers beschreven vier mogelijke toekomsten en daarin de rol van zorgtechnologie, met behulp van externe factoren als de mate van betrokkenheid en engagement van burgers, de aard van regulering, de mate waarin gemeenschappelijke doelen wordt nagestreefd, eigenaarschap van date en graad van innovatie in businessmodellen. Op basis van deze 'plausibele' werelden kwamen de deelnemers vervolgens tot 'hefbomen en randvoorwaarden' om technologische innovaties voor een betere gezondheid en levenskwaliteit aan te sturen.Samengevat gaat het om de volgende acht principes, op hun beurt nog eens ondergebracht in hoofdthema's: Menselijke technologie1.Technologie moet vooral faciliterend en ondersteunend werken. Burgers moeten zoveel mogelijk zelf beslissingen kunnen nemen vanuit hun zorgnoden, ondersteuningsbehoeften en gezondheidswensen.2.Stimuleer continue samenwerking tussen alle actoren door de creatie van een geïntegreerd technologisch ecosysteem waarin interoperabiliteit, gestandaardiseerde protocollen en open source (basis) technologie vanzelfsprekend zijn. 3.Zorg ervoor dat mensen op een autonome manier echte geïnformeerde keuzes (true consent) kunnen maken door het nut, de toepasbaarheid, de pro's en de contra's van innovaties objectief weer te geven waardoor mensen vertrouwen kunnen hebben in de producten waar ze voor kiezen.Maatschappelijke verankering4.Versterk het vertrouwen van mensen en organisaties in het gebruik van data en de ontplooiing van hierop gebaseerde innovaties door hen eigenaarschap te geven over hun eigen data. Ondersteun burgers om deze data op een veilige manier te delen.5.Bevorder de technologiegeletterdheid, gezondheidscompetenties en participatie van alle burgers. Innovatie moet gericht zijn op het dempen van de digitale én de gezondheidskloof, in plaats van ze verder uit te diepen.Participatieve governance 6. Stimuleer burgers en stakeholders om actief deel te nemen aan een participatieve en adaptieve governance. Stuur beleid flexibel, maar niettemin krachtdadig bij, geïnformeerd door data, ervaring, evidence en groeiende expertise.Monitor op kwaliteit en systemische coherentie7.Ontplooi systemen voor kwaliteitsborging van het innovatieproces, d.w.z. voor, tijdens en na de ontwikkeling van technologie, het gebruik van data en de implementatie van technologie. Controle moet plaatsvinden op vlak van inhoud, veiligheid, transparantie van informatie, traceerbaarheid, nut en effectiviteit. Hierbij moet ervaringskennis hand in hand gaan met wetenschappelijke bewijsvoering. Voer kwaliteitslabels in om de resultaten van deze controles en evaluaties te communiceren.8. Integreer duurzaamheidsdoelstellingen en gepaste ethische principes (o.a. de rechten van de mens e.a.) in het groeipad van innovatie.Om het draagvlak voor deze principes te creëren, nodigen het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting individuen, organisaties en stakeholders uit om ze te onderschrijven. Dat kan op: www.caringtechnology.be. U vindt er ook het integrale rapport terug.