...

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke en het VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding, nvdr) stelden het plan afgelopen vrijdag voor. In vergelijking met 2020, wanneer het vorige actieplan afliep, ambieert de nieuwe gezondheidsdoelstelling een reductie van de sterfte door suïcide in Vlaanderen met 10%, in de periode tot 2030.Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Maar er zijn nog bijna drie zelfdodingen en 25 pogingen per dag in Vlaanderen. Suïcidepreventie blijft dus zeer nodig, aldus de minister op de persconferentie vrijdag. Het nieuwe Vlaamse Actieplan Suïcidepreventie, het derde al sinds 2006, bevat een resem nieuwe acties. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de impact van bestaande acties die hun nut al hebben bewezen. De acties worden gegroepeerd in een zestal strategieën.Met het oog op 'suïcidepreventie voor de hele bevolking' ziet het plan een bijzondere rol voor apothekers. De meerderheid van de zelfdodingen gebeurt thuis, driekwart van de pogingen met medicatie. "Daarom willen we inzetten op deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals en monitoring naar het gebruik van medicatie toe. Op die manier kunnen signalen sneller ondervangen worden. Deze actie geldt ook voor naasten en burgers door hen hieromtrent te sensibiliseren", zo staat in het perscommuniqué.Strategie nr. twee zet in op 'deskundigheidsbevordering bij professionelen', het leren identificeren van risicofactoren of suïcidaliteit en het ondersteunen hiervan. Een meer concrete ambitie is ook "elke student te laten afstuderen met enige kennis over geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie. Universiteiten en hogescholen zullen gemotiveerd worden om in te zetten op de thema's geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie".Wat suïcidepreventie bij kwetsbare groepen betreft (strategie drie), wordt onder meer naar ouderen gekeken en mannen. Voor de doelgroep van mannen zal begin 2022 een campagne met bijhorende website gelanceerd worden. Verder wordt de dringende nood aan betere en snellere cijfers over het aantal suïcides en suïcidepogingen aangekaart (strategie zes). Zo kan de evolutie hiervan op kortere termijn worden opgevolgd en er sneller op de bal kan gespeeld worden. De beleidsmakers willen tevens het bereik van de acties bij organisaties en doelgroepen monitoren.Het actieplan met de doelstellingen kan u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.