...

Het aantal mensen met overgewicht en obesitas neemt overal toe. De World Health Assembly stelde in 2013 als wereldwijde doelstelling voorop om deze evolutie tegen 2025 om te buigen en ernaar te streven dat de prevalentie van overgewicht en obesitas dat jaar de cijfers van 2010 niet zou overstijgen.Maar die doelstelling wordt in België waarschijnlijk niet gehaald, zegt Sciensano.Vertrekbasis: bevolkingsenquêtesIn België werd de prevalentie van overgewicht en obesitas in kaart gebracht tijdens de verschillende Gezondheidsenquêtes. Zo beschikken we over dwarsdoorsnedes van de bevolking in 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, and 2018.Telkens werd niet alleen de gezondheidsstatus bevraagd bij ongeveer 10.000 personen, maar ook de risicofactoren en de levensgewoonten.Om voorspellingen te doen over het jaar 2025 en 2030 werd een ACP-analyse toegepast: age-period-cohort. 'Age' of leeftijd calculeert het verband in tussen leeftijd en gewicht. 'Period' weerspiegelt de evolutie van iemands lichaamsgewicht over een tijdspanne. En geboortecohort de mate waarin iemands lichaamsgewicht gevoelig is voor de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen.Om de complexiteit van de epidemiologie van overgewicht en obesitas te vatten en betrouwbare projecties te maken naar de toekomst, is het belangrijk om de risicofactoren ook mee te nemen: leeftijd, sekse, opleidingsniveau en levensgewoonten zoals een sedentaire levensstijl en het gebruik van hoogcalorische voedingsmiddelen.Te verwachten evolutie overgewichtIn België verwacht men zo tussen 2018 en 2025 - en verder in 2030 - bij mannen een lichte afname van de prevalentie van overgewicht, van 54.764 per 100.000 in 2018 naar 53.616 in 2025 - 52,273 in 2030. De betrouwsbaarheidsintervallen zijn voor deze projecties tamelijk breed (zie grafiek). De kans dat de prevalentie van overgewicht bij mannen tegen 2025 en 2030 toch toeneemt, bedraagt 43.3%.De licht gunstige trend bij mannen wordt volkomen teniet gedaan door een duidelijk ongunstige trend bij vrouwen. Verwacht wordt dat overgewicht bij vrouwen toeneemt van 44.070 per 100.000 in 2018 naar 46.147 in 2025 en 49.147 in 2030. De kans dat de trend ongunstig is wordt bij vrouwen ingeschat op precies 56% tegen 2025 en 57,4% tegen 2030.Te verwachten evolutie obesitasVoor obesitas liggen de zaken nog anders. Er is tegen 2025 en 2030 een toename te verwachten van het aantal gevallen in België, zowel bij de mannen als vrouwen. Bij mannen zou het aantal gevallen van obesitas per 100.000 personen stijgen van 17.453 in 2018 naar 22.497 in 2025 en 27,566 in 2030. De kans dat obesitas toeneemt bedraagt 86,7% tegen 2025 and 84,1% tegen 2030.Bij vrouwen is een toename te verwachten van 15.246 in 2018 naar 15.954 in 2025 en 17.186 in 2030. De kans op een toename bedraagt 54,6% tegen 2025 en 56% op de kop af in 2030.