...

Tot 21 maart kunt u controleren of de kieslijst u vermeldt, en of uw gegevens correct zijn. Is dat niet het geval, dan moet u dat tijdig signaleren met een aangetekende brief naar dr. Ri De Ridder - leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging. Tijdig betekent ten laatste 23 maart a.s.De Bvas roept in een mededeling vandaag alle artsen op om na te gaan of ze wel degelijk op de kieslijst staan, en om fouten zo snel mogelijk aan het Riziv te melden. Stemmen is belangrijk, stelt het artsensyndicaat. Want dat versterkt ook de stem van de artsen in het uittekenen van de toekomst van onze gezondheidszorg.De Bvas signaleert ook een belangrijke verandering in de wet die de medische verkiezingen regelt. Alleen artsen die tegenover het Riziv hebben verklaard geen beroepsactiviteit uit te oefenen, mogen niet meestemmen.Vroeger moest een arts de voorbije vier jaar minstens één Riziv-prestatie gerekend hebben, maar die voorwaarde vervalt. Wel moet u nog steeds ingeschreven zijn bij de Orde.Rond 24 maart moeten ook de beroepsorganisaties (of groeperingen van beroepsorganisaties) die wensen mee te dingen naar zitjes in de NCAZ hun vraag om erkenning als representatieve organisatie indienen.Er volgt dan een serie stappen die moeten plaatsvinden op weg naar de eigenlijke verkiezingen: het onderzoek naar de geldigheid van de erkenningsaanvraag, tijd om daartegen beroep aan te teken, de aanstelling van 'getuigen', de loting van de verkiezingsnummers, het versturen van brieven met instructies naar al wie zijn stem mag uitbrengen,...Voor sommige stappen zijn precieze periodes vastgesteld, voor andere maximumperiodes. Bvas rekende uit dat u uw stem vermoedelijk zult kunnen uitbrengen vanaf 14 juni en tot 4 juli. U krijgt in ieder geval 20 dagen de tijd.