...

De vrederechter die het geschil regelt, vraagt advies aan het Grondwettelijk Hof. Het is namelijk zo dat patiten, wanneer zij terugbetaling vragen aan een ziekenfonds, de verjaring w kunnen voorkomen met een aangetekend schrijven. Dat laatste 'stuit' de verjaring en doet een nieuwe termijn van twee jaar ingaan.Aparte regelingenDe vordering van de factuur van het ziekenhuis berust op het Burgerlijk Wetboek. De patit daarentegen kan terugbetaling vorderen van een verzekeringsinstelling op grond van de wet op de verplichte ziekteverzekering.Artikel 174 van die laatste wet bepaalt uitdrukkelijk dat een aangetekende brief van de patit de verjaringstermijn van twee jaar stuit. Het Burgerlijk Wetboek bevat geen vergelijkbare bepaling voor ziekenhuizen. Volgens de advocaat van het ziekenhuis was het evenwel de bedoeling van de wetgever om de regeling voor patiten tegenover ziekenfondsen, en die van ziekenhuizen tegenover patiten op elkaar af te stemmen. Door een leemte in de wet ontstaat ongelijkheid en daarmee een schending van de grondwet, vindt hij.Patit krijgt beschermingMaar het Grondwettelijk Hof volgt die redenering niet. Het is inderdaad zo dat de wetgever de bedoeling had om de verjaringstermijn in beide situaties op elkaar af te stemmen Voordat de wetten werden gewijzigd, was het zo dat een arts het bedrag dat de patit hem schuldig was binnen het jaar moest vorderen. De patit zelf had twee jaar de tijd om het ziekenfonds om terugbetaling te verzoeken.Tot dusver geen probleem voor de patit. Maar de zaak lag geheel anders wanneer een ziekenhuis het bedrag namens de arts vorderde. Dan gold de gemeenrechtelijke termijn - toen nog 30 jaar. Ziekenhuizen waren wel eens slordig in hun administratie, oordeelde men. Als een ziekenhuis het bedrag pas verrekende twee jaar na datum, stond de patit in de kou. Hij kon het bedrag dan immers niet terugvragen van het ziekenfonds. De wetgever maakte daarom een aparte wet om de patit te beschermen.Schuldeiser als een anderDe regels die gelden tussen ziekenhuizen en hun patiten zijn evenwel dezelfde als voor burgerrechterlijke betrekkingen. Een verjaring kan alleen worden gestuit door een dagvaarding, een bevel tot betaling of een beslag. Een andere regeling invoeren zou de patit uitsluiten van de in vergelijkbare zaken geldende garanties inzake schuldvordering, oordeelt het Hof.Volgens het Grondwettelijk Hof is het verschil in beide soorten regeling gewild door de wetgever, en zijn ze evenredig met het beoogde doel. Het Hof zegt dat er geen sprake is van discriminatie. De factuur van het Charleroise ziekenhuis zal wellicht onbetaald blijven.