...

"Voor 2022 zullen de dossiers van wachtposten die vroegen om een verhoging van hun budget maar een weigering kregen omdat het maximum voor bepaalde rubrieken overschreden werden, herbekeken worden. De stijgingvan de uitgaven als gevolg van de inflatie, van gestegen huurkosten en dergelijke, zullen nog zullen worden zonder te kijken naar de maxima per rubriek.""Ik heb gevraagd dat wachtposten die geen dossier voor aanvullende kosten meer hadden ingediend omdat ze al aan de maximum voor de rubrieken zaten- ze ervan uitgingen dat ze toch zouden afgewezen worden - de komende twee weken dan toch ook nog de mogelijkheid zouden krijgen om een nieuw dossier in te dienen. Om die kosten ook nog te kunnen recupereren.""Belangrijk is dat naar het maximumbedrag voor de afzonderlijke rubrieken niet meer gekeken zal worden. Overschrijding van spilindex"Voor 2023 zal de volledige indexering voor het personeel, de huur en dergelijke toegepast worden, volgens de reële stijging van de lonen.""Er komt een mechanisme dat bij de overschrijding van de spilindex in 2023 de subidie voor de wachtposten ook zal aangepast worden. Het Planbureau voorspelt nog tweemaal een overschrijding van de spilindex. Nu de inflatie weer sterk afneemt zal dat misschien niet voor zo gauw zijn.""Waar wij een punt van maken is dat de toepassing van de reële index van 12,62% voor 2023 ook gebeurt voor de posten die nu niet geïndexeerd zijn (zoals boekhouding, banktarieven, sociaal secretariaat,...).""Die posten zijn al vijfà zes jaar niet meer aangepast. Om dat voor een stuk te overbruggen vragen we dat ze nu dezelfde index van 12,62% krijgen als we nu voor de wel geïndexeerde posten hebben verkregen. Maar het actuariaat en het Riziv stonden daar meer tegenover. Dat is nog niet afgeklopt. Daar zullen we op 13 februari tijdens de volgende Commissievergadering zeker op terugkomen, we blijven op dat punt aandringen."Onthaalmedewerkers"Voor het dubbel onthaal is er een oplossing uit de bus gekomen dat wachtposten voor een aantal weken een extra subsidie zullen krijgen. Maar er is een structureel probleem en dat los je daarmee niet op.""Nu krijgen wachtposten één FTE voor onthaal, ongeacht of die wachtpost een populatie bedient van 80.000 inwoners of van 200.000 inwoners. Sommige wachtposten bedienen een zo grote populatie dat ze structureel twee of drie onthaalmedewerkers nodig hebben. Dat los je niet op door ze nu, afhankelijk van de drukte, de mogelijkheid te geven een aantal weken voor dubbel onthaal te zorgen.""Ik heb voorgesteld om de wachtposten dit jaar te financieren zoals tijdens de covidcrisis - dat ze de kosten kunnen aanrekenen die ze effectief aan het onthaal besteden. Maar AADM stond daar alleen."Structureel probleem"De administratie herkent het structurele probleem maar wil dat pas oplossen met de invoering van de nieuwe financieringscriteria. We zullen dat over twee weken opnieuw op tafel leggen.""Het dossier van de wachtposten met een weekdienst komt op 13 februari ter sprake. Er is gesteld dat de weekdienst retroactief gesubsidieerd zal worden, vanaf de datum dat de weekdienst in werking treedt. Als een wachtpost de weekdienst start op 1 januari, krijgt ze een financiering vanaf die datum.""Voor de weekdienst geldt hetzelfde probleem van de indexering van de kosten als voor de weekenddienst. Ik hoop dat als het dossier op 13 februari op tafel ligt, de indexering ook zal uitgevoerd zijn - zodat we die hele discussie niet opnieuw moeten voeren.""Het hele dossier toont hoe belangrijk het is dat het nieuwe financieringskader voor de huisartsenwachtposten er zo snel mogelijk komt. Dat moet gebeuren los van de invoering van de samenwerkingsverbanden.""Op de NCAZ lag er een nota op tafel van een tweetal pagina's met de afspraken die er binnen het Begeleidingscomité van de wachtposten zijn gemaakt. Voor mij bevatte die een juiste weergave ervan:- IFIC-loonschalen voor het personeel;- automatische indexering van de lonen;- vrijheid om budgetten te verdelen tussen de rubrieken, zodat wachtposten zelf hun middelen kunnen beheren;- een bedrag voor investeringen, zodat niet voor elke nieuwe investering opnieuw een dossier moet worden ingediend;- financiering voor de brugdagen.""De nota geeft0 ook duidelijk aan dat het invoeren van samenwerkingsverbanden gekoppeld is aan de uitrol van de 1733-triage. De FOD laat nu weten dat die vanaf juni 2024 volledig operationeel zal zijn. De samenwerkingsverbanden zullen niet voor 2025 van start gaan."Vanaf 2024"De leden van de NCAZ moeten nu tegen de volgende vergadering laten weten of ze akkoord kunnen gaan met de principes. Van de Bvas/Absym en het GBO kwamen er geen aanmerkingen tijdens de vergadering.""Onze vraag is dat de nieuwe financiering nog dit jaar wordt uitgewerkt in een KB en vanaf 2024 in voege treedt. We vragen dat dat los komt te staan van de oprichting van de functionele samenwerkingsverbanden! De voorzitter van de Commissie artsen-ziekenfondsen heeft daar nota van genomen.""Anders zullen dezelfde problemen telkens opnieuw opduiken. De huidige financiering bevat structuurfouten omdat er geen rekening wordt gehouden met het aantal inwoners, de bevolkingsdichtheid, enzovoort. De nieuwe financiering bouwt dat soort van variabelen wel in.""Dat moet de problemen rond het onthaal en dergelijke oplossen. Het micromanagement door het Riziv zou met deze nieuwe regels ook ophouden.""Het nieuwe financieringskader zal de wachtposten meer stabiliteit bieden, zodat er ook beter onderhandeld zal kunnen worden over de invoering van de samenwerkingsverbanden."Lees ook: Soelaas voor de huisartsenwachtposten