...

Het KB van 28 februari 2018 stelde nieuwe regels vast voor de 'representatieve beroepsorganisaties'. Die bepalen dat om als 'artsensyndicaat' erkend te worden, een beroepsorganisatie niet alleen leden mag tellen in een van de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) maar dat minstens 10% van de leden ook afkomstig moet zijn uit een tweede gewest. Daarnaast moeten de organisaties minstens 5% huisartsen en 5% specialisten tellen. Een ontwerp-KB dat op de Nationale Commissie voorlag, stelde voor dat die criteria pas zouden gelden vanaf 2022 in plaats van 2018. Ze zouden dan niet van toepassing zijn voor de medische verkiezingen van 2022, wanneer de zitjes van de artsenvertegenwoordigers in allerlei vergaderingen van het Riziv worden herverdeeld. Dat leidde tot stevig weerwerk van de vertegenwoordigers van Kartel/ASGB en van Bvas. "Het kan niet dat vlak voordat de verkiezingen plaatsvinden, de spelregels weer worden gewijzigd. Er heeft hier voordien ook geen overleg over plaatsgevonden", zegt Thomas Gevaert - co-voorzitter van Kartel." Van wie het voorstel eigenlijk afkomstig is, is niet duidelijk - stelt dokter Gevaert. Als reden wordt opgegeven dat één van de huidige erkende artsenorganisaties door de pandemie niet in staat was zich nog tijdig aan te passen aan het voorstel. Maar dan noemt Gevaert een pseudo- argument. Ook Marc Moens, erevoorzitter van Bvas, vindt dat een flauw excuus: "Er is de laatste tijd zoveel gezoomd en geteamd dat het niet aan te horen was." De woordvoerders van beide al genoemde syndicaten voeren aan dat AADM - waar het duidelijk over gaat - alleen Vlaamse huisartsen vertegenwoordigt, terwijl zij hun ruggespraak organiseren met artsen in beide landstalen en in de verschillende grote regio's. Naast die van de huisartsen verdedigen ze in allerlei commissie en raden ook de belangen van de specialisten - afkomstig uit 30 verschillende disciplines. AADM doet nog geen kwart van al dat werk, luidt het. "Het zal wel zo geframed worden dat wij AADM uitsluiten. Ik heb alle sympathie en respect voor deze collega's maar ze sluiten zichzelf uit. Ze hadden zeven jaar om zich aan te passen aan de spelregels. Het huidige KB is al vier jaar van kracht", stelt dokter Gevaert. Volgens Marc Moens zal de voorzitter van de NCAZ een compromis proberen te vinden met de voorzitters van de verschillende groepen. Dokter Moens vindt dat Jo De Cock nogal hard liet blijken het uitstellen van de toepassing genegen te zijn. Op dezelfde Commissie-vergadering lag ook een voorstel voor de financiering van de artsensyndicaten voor. Dat punt had Bvas op de agenda geplaatst, want over de financiering van dit jaar was er nog geen duidelijkheid. De voor de artsensyndicaten vrij gunstige regeling van 2018-2020 zal ook in 2021 en 2022 behouden blijven. In 2021 zou een bedrag van bijna 1,3 miljoen euro over de verschillende syndicaten verdeeld worden. Een werkgroep moet zich ondertussen buigen over een harmonisering van de vertegenwoordiging van de verschillende zorgverstrekkers - van artsen en verpleegkundigen over vroedvrouwen tot orthopedisten-bandagisten.