...

Voor Alliantie Artsenbelang Domus Medica is het niet wenselijk om het federale model over te planten naar het Vlaamse niveau. Veeleer vindt dr. Van Overloop dat de ministers van de verschillende regeringen samen de overlegstructuren moeten herbekijken. Voor elk niveau, voor elke materie, moeten ze de gepaste partners kiezen.Een typisch voorbeeld van 'horizontaal' overleg is het 'chronic care model'. De verschillende partners stippelen samen het beleid uit voor een patiënt. Maaike Van Overloop: "Domus Medica is vertrokken vanuit een monodisciplinaire huisartsenverdediging, maar deze fase zijn we voorbij. De eerste lijn moet in constant overleg treden met de tweede lijn. Hoe organiseren we het best de zorg voor de chronische zieken?"Verankering op Vlaams niveau "Dr. Van Overloop is positief over de samenwerking met de Vlaamse overheid. In het recente verleden is bij de Vlaamse beleidskeuzes wel degelijk rekening gehouden met onze adviezen. Maar we hebben geen garanties dat dat in de toekomst ook zo blijft. Er moet een structurele verankering komen van het overleg. Het mag niet louter afhangen van de voorkeuren of de inschikkelijkheid van de minister."Het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg is op dit moment het orgaan waarvan de samenstelling het beste is omschreven. Maar voor dr. Van Overloop moet er meer evenwicht komen tussen de spelers. En er moet voortaan gekeken worden naar de representativiteit van de vertegenwoordigers - die moeten spreken namens een organisatie. "Zorgverleners moeten voor een organisatie kunnen kiezen op grond van een programma. Of ze kunnen er zich lid van maken."Een uitgebreide vergadering zoals het Samenwerkingsplatform is misschien wat een log orgaan om er concrete voorstellen mee uit te werken, maar dat wordt verholpen door specifieke opdrachten aan werkgroepen toe te wijzen. Die leggen hun conclusies dan opnieuw voor aan de plenaire vergadering. Alleen moeten de werkgroepen dan ook correct worden samengesteld. Als het over woonzorgcentra gaat, moeten bijvoorbeeld huisartsen zeker altijd lid zijn van de werkgroep omdat die instaan voor de zorg in die instellingen.Ook lokale spelers betrekken Voor DM moet het lokale overleg meer gewicht krijgen. Het zorgregio' s zijn voor vele kwesties het ideale niveau. De overheid moet daar wel de mankracht en de middelen voor vrijmaken. Minister Vandeurzen is volgens dr. Van Overloop bereid bevonden om dat lokale niveau meer af te stemmen op de bestaande structuren van lokale spelers. Op de bestaande huisartsenkringen, de wachtdienst van apothekers en de organisaties voor thuisverpleging, veeleer dan op tamelijk abstracte concepten als 'bevolkingsstromen'.Huisartsenbudget De budgetten voor de eerste lijn moeten gescheiden zijn van die voor specialistische zorg. Huisartsenbudgetten mogen niet gegijzeld worden door de problemen van ziekenhuizen. Patiënten moeten in het overleg mee keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld over het gewicht dat de continuïteit van zorg krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook beslissen over de erelonen van artsen.Ziekenfondsen De ziekenfondsen blijven een belangrijke partner met een grote expertise. Bij beleidsbeslissingen zijn de gegevens van de IMA-databank van onschatbare waarde. Maar door de terugbetaling te automatiseren komt heel wat ruimte vrij. De rol van de ziekenfondsen is aan een herdefiniëring toe: "De verdediging van patiëntenbelangen gaat niet samen met controlerende en commerciële activiteiten: ziekenfondsen bepleiten de erkenning van fibromyalgie, maar aarzelen CVS-patiënten te erkennen tijdens hun lange revalidatieperiode."