...

Neen, dit is geen grap. Dokter M. mocht het enkele jaren geleden aan den lijve ondervinden. Uiteindelijk kwam hij ervan af met een waarschuwing. Hoe zit de vork juist aan de steel?De reglementering voor het versturen van getuigschriften naar het ziekenfonds is duidelijk (artikels 53 en 168 van de wet van 14 juli 1994 over de verplichte zieketeverzekering). De zorgverstrekkers van wie de prestaties recht geven op een tussenkomst van het ziekenfonds moeten aan de gerechtigden - of in geval van de derdebetaler aan het ziekenfonds - een getuigschrift verstrekte zorg overhandigen, en dat 'zo snel mogelijk'. Een vage formulering die de ziekenfondsen vaak gebruiken, zonder evenwel te preciseren dat het KB van 19 mei 1995 een termijn oplegt van maximum twee maanden volgend op de maand waarin de prestatie werd uitgevoerd. Elke inbreuk door de zorgverstrekker wordt gestraft met een boete van 25 tot 250 euro. In theorie is dat dus voor elke laattijdige verzending.Monnikenwerk Tot zover de theorie. Hoe zit het nu concreet? Die boetes worden zelden toegepast, luidt het meestal bij de dienst voor evaluatie en controle van het Riziv. "Maar toen ik een pv kreeg samen met een dossier van 275 bladzijden en bijna drie kilo, kon ik daar niet echt mee lachen", legt dokter M. uit.Wat stond er dan in de brief ondertekend door dokter T., inspecteur bij de controledienst? In toepassing van de geldende wetgeving, zoals de geijke formule luidt, "nodig ik u uit om binnen de 15 dagen schriftelijk uw verdedigingsrechten te laten gelden bij de leidinggevend ambtenaar van de DGEC."In het bijgaande dossier stelt dokter M. vast dat de inspecteur een heus monnikenwerk heeft uitgevoerd. Hij verzamelde namelijk al zijn originele getuigschriften, onder andere uit de archieven van de ziekenfondsen. Ze zijn gerangschikt volgens code, datum van de prestatie en datum van ontvangst. Bij sommige staat fijntjes 'te laat?' geschreven.Als verdediging haalt dokter M. aan dat hij al 30 jaar de derdebetaler toepast voor minderbedeelde patiënten. En dat het intermutualistisch college hem per brief had laten weten dat hij zijn getuigschriften 'zo snel mogelijk' moest verzenden. Hij benadrukt dat geen enkel ziekenfonds ooit een laattijdige facturatie heeft vastgesteld. Tegelijk wijst hij erop dat de ambtenaar zelf in de fout gaat aangezien de kopie van het pv binnen de 14 dagen moet worden overgemaakt aan de overtreder, wat hier niet het geval was. Ten slotte stipt hij aan dat de ambtenaar die hij vier uur lang heeft ontmoet geen enkele anomalie in zijn manier van factureren heeft gesignaleerd en dat hij wellicht het slachtoffer is van pesterijen.In de regio van Charleroi passen zo goed als alle huisartsen de derdebetaler toe. Als die allemaal beboet zouden worden gewoon omdat ze hun attesten te laat bezorgen, dan zouden ze simpelweg stoppen met de geneeskunde, werpt dokter M. op. Waarschuwing Verder vindt de huisarts het ook vreemd dat op de fotokopieën van de attesten een datum staat afgedrukt gemaakt met een stempel die je gemakkelijk in de handel kan vinden. Die zegt niets over de reële datum van ontvangst. De ziekenfondsbediende kan ze tijdig hebben ontvangen en ze dan hebben laten liggen. Bovendien staakt de post ook vaak in de streek...Hebben we hier te maken met een overdreven plichtsbewuste ambtenaar? Woog de beschuldiging te licht? Waren de argumenten van dokter M. doorslaggevend? Wat er ook van zij, hij kwam er vanaf met een waarschuwing. In geval van een nieuwe inbreuk zal er een effectieve administratieve boete worden opgelegd, preciseert de dienst wel.Maar het zwaard van Damocles blijft. Vooral ook nu de raadpleging voor 1 euro ingang vindt, want dat systeem zal het aantal op te sturen attesten nog verhogen. Met dus extra administratieve last voor de huisartsen tot gevolg.