Oncologie: CAR-T-cellen bevestigen hun spectaculaire doorbraak

Oncologie: CAR-T-cellen bevestigen hun spectaculaire doorbraak

Voor de eerste keer werd een patiënt in België behandeld met CAR-T-cellen. Het betreft een patiënt met een multipel myeloom, die werd behandeld aan het UZ Leuven. Tevens hebben twee Parijse ziekenhuizen de goedkeuring gekregen om die behandeling toe te passen. Bij die vorm van gentherapie wordt gebruik gemaakt van genetisch gewijzigde immuuncellen van de patiënt zelf. In Frankrijk werd de techniek al met succes toegepast bij een dertigtal patiënten met een bloedkanker.

Nieuwe gegevens met brigatinib

Nieuwe gegevens met brigatinib

ALTA (ALK in Lung Cancer Trial of AP26113) is een pivotale fase 2-studie die de doeltreffendheid en de veiligheid van twee doseringen van brigatinib (vroeger PA26113 genoemd), een ALK-remmer, uittest bij patiënten met een ALK+ plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde crizotinib-resistente, niet-kleincellige longkanker.

Venetoclax plus rituximab bij relaps van of refractaire CLL

Venetoclax plus rituximab bij relaps van of refractaire CLL

De combinatie van venetoclax, een BCL2-remmer, en rituximab verbetert de progressievrije overleving duidelijk in vergelijking met bendamustine plus rituximab bij patiënten met een relaps van of een refractaire chronische lymfatische leukemie. De progressievrije overleving na twee jaar bedroeg respectievelijk 84,9% en 36,3%.

Metachrone maagkanker voorkomen door uitroeiing Helicobacter pylori

Metachrone maagkanker voorkomen door uitroeiing Helicobacter pylori

Behandeling van een Helicobacter pylori-infectie met antibiotica verlaagt de incidentie van metachrone maagkanker significant na endoscopische resectie van een maagkanker in een vroeg stadium of een hooggradig adenoom.

Everolimus plus letrozol bij bepaalde borstkankers

Everolimus plus letrozol bij bepaalde borstkankers

De BOLERO-4-studie is een fase II-studie die heeft aangetoond dat de combinatie van everolimus, een mTOR-remmer, en een hormoontherapie actief is als eerstelijnstherapie bij gemenopauzeerde vrouwen met een gevorderde, oestrogeenreceptorpositieve (ER+) en HER2-negatieve borstkanker (HER2 = type 2-receptor voor humane epidermale groeifactor).

Biopsie onder MRI vs. standaardbiopsie bij diagnose prostaatkanker

Biopsie onder MRI vs. standaardbiopsie bij diagnose prostaatkanker

Met een biopsie op geleide van MRI (beeldvorming door magnetische kernspinresonantie) kan je een klinisch significante prostaatkanker en een klinisch onbelangrijke prostaatkanker beter diagnosticeren dan met een biopsie op geleide van een transrectale echografie bij mannen met een klinisch vermoeden van prostaatkanker.

Nivolumab plus ipilimumab vs. sunitinib bij gevorderd niercelcarcinoom

Nivolumab plus ipilimumab vs. sunitinib bij gevorderd niercelcarcinoom

In de CheckMate 214-studie, een fase III-studie, was de totale overleving bij patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom die nog geen behandeling hadden gekregen, beter met de combinatie nivolumab plus ipilimumab dan met sunitinib.

Acupunctuur bij gewrichtspijn op aromataseremmers

Acupunctuur bij gewrichtspijn op aromataseremmers

Een gerandomiseerde fase III-studie heeft aangetoond dat acupunctuur de gewrichtspijn als bijwerking van aromataseremmers kan verlichten en zo de therapietrouw ten aanzien van aromataseremmers kan verbeteren. In de studie verminderde de pijn significant meer dan met gesimuleerde acupunctuur en dan in een controlegroep zonder behandeling.

Geen extra secundaire tumoren na radiotherapie bij borstsparende chirurgie

Geen extra secundaire tumoren na radiotherapie bij borstsparende chirurgie

In deze studie werd het voorkomen van secundaire maligne tumoren nagegaan bij 755 vrouwen met een mediane leeftijd van 55 jaar (25-89 jaar), die omwille van een ductus carcinoma in situ (135 patiënten) of een stadium I - II borstcarcinoma (620 patiënten) in de periode 1992-2001 een borstsparende chirurgie ondergingen gevolgd door een bestraling van de volledige borst (60-68 Gray). Bijkomende behandelingen bestonden uit hormonale therapie en/of chemotherapie naargelang het klinisch voorkomen.

Groen licht van EMA voor twee eerste behandelingen met CAR-T-cellen

Groen licht van EMA voor twee eerste behandelingen met CAR-T-cellen

De twee eerste behandelingen met T-cellen die CAR-technologie (chimere antigeen receptor) gebruiken, kregen de toelating om op de markt te komen van het CHMP van het Europese geneesmiddelenagentschap op 29 juni.

Studie voor borstkankerpatiënten met lymfoedeem aan arm en/of hand

Studie voor borstkankerpatiënten met lymfoedeem aan arm en/of hand

Gezocht: vrouwen/mannen met lymfoedeem ter hoogte van arm en/of hand ontwikkeld na de behandeling van borstkanker. Het aantal personen die behandeld worden voor borstkanker neemt toe. Jammer genoeg zal een kleine 20% van deze populatie lymfoedeem ontwikkelen van het bovenste lidmaat als een gevolg van de behandeling.

Geen bijkomend voordeel radiotherapie na volledige maagtumorresectie

Geen bijkomend voordeel radiotherapie na volledige maagtumorresectie

In deze multicentrische (56 centra in Nederland, Zweden en Denemarken), open label fase 3-studie werden 788 patiënten gerandomiseerd om na preoperatieve chemotherapie en resectie van de maagtumor, ofwel behandeld te worden met postoperatieve chemotherapie alleen, ofwel met postoperatieve chemotherapie in combinatie met radiotherapie.

Pembrolizumab verbetert aanzienlijk de overleving bij melanoom

Pembrolizumab verbetert aanzienlijk de overleving bij melanoom

In deze multicentrische fase III-studie (123 centra in 23 landen) werden 509 patiënten met een gereseceerd stadium III-melanoom met hoog risico gerandomiseerd om ofwel 200 mg pembrolizumab (509 patiënten) ofwel placebo (502 patiënten) intraveneus toegediend te krijgen om de drie weken. Dat kregen ze tot een totaal aantal van 18 dosissen (ongeveer een jaar) ofwel tot recidief of optreden van niet-aanvaardbare bijwerkingen.

Levenskwaliteit met chemo- en hormoontherapie bij prostaatkanker

Levenskwaliteit met chemo- en hormoontherapie bij prostaatkanker

Een combinatietherapie met docetaxel en androgeendeprivatietherapie (ADT) resulteert in een minder goede levenskwaliteit na drie maanden, maar een betere levenskwaliteit na 12 maanden dan een ADT alleen bij patiënten met een hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker. Bij die patiënten is de totale overleving ook beter met de combinatietherapie dan met enkel een hormoontherapie.

Overgewicht verhoogt risico van baarmoederhalskanker

Overgewicht verhoogt risico van baarmoederhalskanker

Vrouwen met overgewicht lopen meer kans om baarmoederhalskanker te krijgen, waarschijnlijk doordat precancereuze letsels onvoldoende worden gediagnosticeerd.

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Een eenmalige bepaling van het PSA correleert niet met een hogere kankerspecifieke overleving na tien jaar dan als geen screening wordt uitgevoerd. Screening resulteert in een betere detectie van prostaatkanker, vooral prostaatkanker met een laag risico.

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

Immunotherapie bij zwaar behandelde patiënten met gevorderd NSCLC

De ATLANTIC-studie is een fase II-studie die heeft aangetoond dat durvalumab als derdelijnstherapie en later doeltreffend is bij patiënten met een gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Het responspercentage was hoger in geval van een tumor met een hoge PD-L1-expressie, ongeacht de EGFR- en ALK-mutatietoestand. In alle studiegroepen werd een duurzame respons waargenomen.

Teelbalkanker en hartlijden op lange termijn

Teelbalkanker en hartlijden op lange termijn

Patiënten die teelbalkanker overleven, ontwikkelen gemakkelijker hypertensie, hypercholesterolemie en obesitas, wat het risico op optreden van een hartziekte aanzienlijk kan verhogen.