Nieuwe terugbetalingen

Nieuwe terugbetalingen

Eind vorig jaar werd de terugbetaling goedgekeurd voor meerdere kankermedicijnen. Een kort overzicht.

Words, words, words

Dr. Jacques Ninane - Het gewicht en de kracht van gesproken, maar ook geschreven woorden is bekend. Woorden die gebruikt worden om over nieuwe kankerbehandelingen zoals immunotherapie te praten, zijn dikwijls heel sterk geladen. Een uiting van de hoop die er door wordt opgewekt.

Vergelijking neoadjuvante schema's bij HER2-positieve borstkanker

Vergelijking neoadjuvante schema's bij HER2-positieve borstkanker

Bij vrouwen met een HER2-positieve borstkanker is het percentage complete pathologische remissie hoger met docetaxel, carboplatine, trastuzumab en pertuzumabdan met ado-trastuzumab emtansine en pertuzumab. Die eerste combinatietherapie veroorzaakt echter ook vaker graad 3/4-bijwerkingen.

Kankersterfte in België hoger bij handarbeiders

Kankersterfte in België hoger bij handarbeiders

Een Belgische groep heeft tussen 1991 en 2001 een cohortonderzoek uitgevoerd bij alle Belgen die in 1991 in de leeftijd van 25 tot 65 jaar waren, en heeft die gegevens gecorreleerd met die van de overlijdensregisters van 2001 tot 2011.

Vitamine B-supplementen en risico op longkanker

Vitamine B-supplementen en risico op longkanker

Een studie heeft de correlatie tussen inname van vitamine B-supplementen en de incidentie van longkanker onderzocht naargelang van het geslacht en de bron van de vitamines. Die studie levert verdere bewijzen dat vitamine B-supplementen niet beschermen tegen longkanker en zelfs schadelijk kunnen zijn.

Bevacizumab plus chemo geen zin bij vroegtijdig gedetecteerd en reseceerbaar NSCLC

Bevacizumab plus chemo geen zin bij vroegtijdig gedetecteerd en reseceerbaar NSCLC

Deze studie toont aan dat, ondanks het bewezen nut van bevacizumab als toevoeging aan op platinum gebaseerde chemotherapie bij patiënten met gemetastaseerde longkanker er geen verbetering is in ziektevrije overleving of algemene overleving bij patiënten met vroegtijdig reseceerbaar niet-kleincellig longcarcinoom. Mede door de toename aan bijwerkingen wordt bevacizumab dan ook niet aangeraden bij deze groep van patiënten.

Laparoscopie vermindert morbiditeit en hospitalisatieduur bij colonresectie

Laparoscopie vermindert morbiditeit en hospitalisatieduur bij colonresectie

Laparoscopische resectie resulteert in een significante vermindering van postoperatieve complicaties en hospitalisatieduur bij colonresectie. Deze studie toont aan dat vooral 'fraile', oudere patiënten met een hoog preoperatief risico hier baat van ondervinden.

Betere diagnose van lymfeklieraantasting bij NSCLC

Betere diagnose van lymfeklieraantasting bij NSCLC

Met endo-echografie slaagt men er niet in om met voldoende zekerheid N2-aantasting bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) te detecteren (sensitiviteit van 38%), terwijl een vierde van de patiënten met cN1-aantasting, op basis van PET-CT, occulte mediastinale lymfeklieraantasting heeft (N2). Doet preoperatieve mediastinale stadiëring met videogeassisteerde mediastinoscopie (VAM) of VAM met lymfadenectomie (VAMLA) het beter?

Spermatozoa als vector van chemotherapie

Spermatozoa als vector van chemotherapie

Duitse vorsers hebben een ongewone proef uitgevoerd, met succes: manipulatie van spermatozoa zodat die een vaak gebruikt cytostaticum naar baarmoederhalskankercellen voeren, voor de behandeling van baarmoederhalskanker.

Stent of slokdarmvoeding bij CRT voor slokdarmcarcinoom

Stent of slokdarmvoeding bij CRT voor slokdarmcarcinoom

In deze studie werden patiënten geïncludeerd die een plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm hadden. Welke ingreep geeft de beste resultaten qua nutritionele status en levenskwaliteit tijdens chemoradiatie (CRT): een slokdarmstent, een nasogastrische sonde of een jejunostomie/gastrostomie versus orale voeding?

Cryotherapie om perifere neuropathie te voorkomen

Cryotherapie om perifere neuropathie te voorkomen

Cryotherapie kan doeltreffend zijn bij de preventie van perifere neuropathie op chemotherapie bij patiënten met borstkanker die een behandeling krijgen op basis van paclitaxel.

Geen computer in de consultatieruimte a.u.b.

Geen computer in de consultatieruimte a.u.b.

Patiënten met een gevorderde kanker hebben liever dat hun oncoloog oog in oog met hen communiceert met enkel een notaboekje in de hand in plaats van meerdere keren een computer te gebruiken tijdens het onderzoek.

Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

Tweejaarsoverleving met immunotherapie bij gevorderd NSCLC

De totale tweejaarsoverleving bij patiënten met een gevorderd NSCLC is beter met nivolumab dan met docetaxel. Bij de patiënten die reageren op nivolumab, houdt de respons vaak meer dan twee jaar aan.

Kosten beroepsgebonden kanker geraamd op tien miljard euro

Kosten beroepsgebonden kanker geraamd op tien miljard euro

Kanker als gevolg van het beroep is de belangrijkste beroepsgebonden doodsoorzaak in de EU (meer dan 100.000 sterfgevallen per jaar). Beroepsgebonden kanker in de Europese Unie kost elk jaar 270 tot 610 miljard euro, dus 1,8% tot 4,1% van het bruto binnenlands product van de EU.

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Bij analyse na vijf jaar van de resultaten van de fase III-studie ExteNET werd vastgesteld dat een jaar behandeling met neratinib na een adjuvante behandeling met trastuzumab de overleving zonder invasieve ziekte bij patiënten met een HER2-positieve borstkanker significant verbetert in vergelijking met de placebo.

Vezelinname na diagnose colorectale kanker verbetert prognose

Vezelinname na diagnose colorectale kanker verbetert prognose

Meer vezels en granen eten na een diagnose van colorectale kanker correleert met een lagere kankerspecifieke en een lagere totale sterfte. Het verdient dan ook aanbeveling om patiënten met een colorectale kanker aan te raden veel vezels te eten.

Partiële en lage dosis radiotherapie even efficiënt als klassieke bestraling

Partiële en lage dosis radiotherapie even efficiënt als klassieke bestraling

Een bestraling met hoge dosis van de volledige borst na tumorectomie is niet beter dan het zich beperken tot een deel van de borst met lagere dosis in termen van lokaal recidief en overleving. Bovendien vermindert deze partiële en 'lagere dosis'-therapie significant de bijwerkingen op lange termijn.