Oncologiedagen 2012 voor Nederland en Vlaanderen

Niet minder dan 400 artsen en assistenten hebben dit jaar deelgenomen aan de oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. De organisator, de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), vierde tevens haar 15-jarig bestaan.


Rectumcarcinomen: nut van adjuvante chemotherapie na chemoradiatie

Tijdens het oncologisch congres in Arnhem kwam een verschil in visie tussen Vlaanderen en Nederland tot uiting na de lezing van Dr. Karen Geboes (UZ Gent). Op de vraag of adjuvante behandeling nodig is in de aanpak van rectale tumoren is er voorlopig géén eenduidig antwoord. De meeste Nederlanders geven - conform de richtlijnen van het IKNL - geen adjuvante chemotherapie gezien er geen sluitend bewijs bestaat van het nut. In ons land daarentegen worden de PROCARE-richtlijnen gevolgd, die heel vergelijkbaar zijn met de recent gepubliceerde consensus van ESMO.


HIPEC in de aanpak van ovariumcarcinoom: prospectieve studie

In Nederland wensen enkele gynaecologische oncologen via een prospectieve gerandomiseerde fase III-studie na te gaan of het toevoegen van een spoeling van de buikholte met verwarmde chemotherapie tijdens de intervaldebulking bij patiënten met een stadium IIIC ovariumcarcinoom de ziektevrije overleving daadwerkelijk doet stijgen. Tot nu toe zijn er alleen (gunstige) resultaten van enkele retrospectieve studies voorhanden.


Chirurgische aanpak van HCCA: uitgebreide resectie verhoogt overlevingskans

Recentelijk werden er door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) nieuwe richtlijnen uitgevaardigd op basis van o.a. chirurgische vorderingen in de multidisciplinaire behandeling van het galblaascarcinoom en het proximaal gelegen galwegcarcinoom. Deze laatste, ook wel de Klatskin-tumor genoemd, komt het meest frequent voor in het confluensgebied van de linker en rechter ductus hepaticus, van waaruit de tumor infiltreert in de proximale segmentele galwegen van de lever.


Klinische diagnose van chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie

Een chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie (CiPN) is een bijwerking van een aantal chemotherapeutica, met elk hun eigen specifieke klinische kenmerken. De meeste CiPN hebben een redelijk goede prognose als ze tijdig worden onderkend. Bij een graad 2-toxiciteit (volgens CTCAE-criteria) moet een dosisreductie van het chemotherapeuticum overwogen worden.