Meer dan vier op de tien ziekenhuizen in de rode cijfers

Meer dan vier op de tien ziekenhuizen in de rode cijfers

Het courant resultaat van de algemene ziekenhuizen is er in 2017 fors op achteruitgegaan: 67,1 miljoen euro minder dan in 2016, of een afname met 70%. "De toenemende financiële kwetsbaarheid van de sector doet vragen rijzen over het vermogen om de toekomstige uitdagingen en hervormingen aan te gaan", waarschuwen de auteurs van de Maha-studie 2018, die woensdag werd voorgesteld.

Betere prognosebepaling bij interstitiële longziekte

Betere prognosebepaling bij interstitiële longziekte

Vergroting van de mediastinale lymfeklieren op een CT-thorax is prevalent bij patiënten met interstitiële longziekte. Kan deze vergroting predictief zijn voor de klinische uitkomst en voor de circulerende cytokinespiegels?

Mogelijkheden bij multidrugresistente tuberculose

Mogelijkheden bij multidrugresistente tuberculose

Multidrugresistente tuberculose heeft een slechte prognose. Welke combinaties zijn dan nog mogelijk en wat zijn de kansen op succes? En wat is het optimale aantal geneesmiddelen en de duur van de behandeling bij patiënten met multiresistente tuberculose?

Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitisprofiel en kans op astma

Bronchiolitis kan onder verschillende vormen voorkomen. Hoe is de associatie met allergie/inflammatoire biomerkers, nasofaryngeale microbiota en ontstaan van recidiverende wheezing op de leeftijd van drie jaar?

Triple therapie bij COPD ook zonder exacerbaties

Triple therapie bij COPD ook zonder exacerbaties

Is triple therapie, inclusief inhalatiesteroïden, bij symptomatische COPD-patiënten met matige tot ernstige COPD maar zonder voorgeschiedenis van exacerbaties, doeltreffender dan duale therapie?

Triggers voor astma bij reddings- en bergingswerkers

Triggers voor astma bij reddings- en bergingswerkers

Deze studie onderzocht de astmatriggers bij reddings- en bergingswerkers van de WTC-torens na 9/11. Ze gingen meer bepaald op zoek naar mentalegezondheidsfactoren die de perceptie van de triggers beïnvloedt bij diegenen die astma hadden vóór de catastrofe.

Hyperprogressie ook bij longkanker

Hyperprogressie ook bij longkanker

Hyperprogressieve ziekte is een nieuwe klinische entiteit beschreven bij patiënten behandeld met PD-1/PD-L1-inhibitoren. Om het optreden ervan bij niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) te onderzoeken, werd een retrospectieve studie opgezet.

Wees voorbereid tegen griep

Wees voorbereid tegen griep

Patiënten met onderliggend lijden en immuungedeprimeerde patiënten (ook door medicatie!) hebben baat bij influenzavaccinatie. Zwangere vrouwen en personen werkzaam in de gezondheidssector behoren eveneens tot de prioritaire groepen voor vaccinatie. Maar als de griep toch doorbreekt, blijkt baloxavir veelbelovend.

Nintedanib mono bij longfibrose

Nintedanib mono bij longfibrose

Nintedanib is een inhibitor van meerdere tyrosinekinasen en geïndiceerd voor de behandeling van lichte tot matige idiopathische pulmonale fibrose (IPF). Of het toevoegen van sildenafil, een PDE5-remmer, de oxygenatie, de diffusiecapaciteit voor CO (DLCO), de symptomen en de levenskwaliteit nog extra verbetert, werd in de INSTAGE-studie onderzocht.

Focus op GLP-1-agonisten

Focus op GLP-1-agonisten

Jean-Claude Lemaire - Op het congres van de EASD 2018 is veel te doen geweest over de laatste twee nieuwe farmacotherapeutische categorieën voor de behandeling van type 2-diabetes.

Hyperglykemie bij type 2-diabetes, de ADA-EASD-consensus

Hyperglykemie bij type 2-diabetes, de ADA-EASD-consensus

Jean-Claude Lemaire - In deze video neemt professor Chantal Mathieu de belangrijkste elementen door van de consensustekst, die uitgebreid werd gepubliceerd in Diabetologia en Diabetes Care.

Dagelijks dampen verhoogt het risico op hartinfarct

Dagelijks dampen verhoogt het risico op hartinfarct

Volgens een Amerikaans onderzoek lopen mensen die dagelijks dampen, een hoger risico op een myocardinfarct. Het risico zou zelfs vijfmaal hoger zijn bij rokers die afwisselend dampen en gewone sigaretten roken.

Kanker: hogere incidentie en slechtere overleving bij type 2-diabetespatiënten

Kanker: hogere incidentie en slechtere overleving bij type 2-diabetespatiënten

Jean-Claude Lemaire - Door de aanwinsten in de preventie en de behandeling van cardiovasculaire risicofactoren is de levensverwachting van type 2-diabetespatiënten sterk verbeterd, wat er echter in grote mate toe heeft geleid dat verschillende andere ziektes weer worden "ontdekt" bij die patiënten. Dat is met name het geval met kanker. Doordat diabetespatiënten langer leven, zullen ze ook vaker kanker krijgen.

Insulinetherapie met een pomp: nieuwe aanwinsten

Insulinetherapie met een pomp: nieuwe aanwinsten

Jean-Claude Lemaire - Een studie die op het EASD 2018 werd gepresenteerd door Martin Tauschmann en terzelfder tijd werd gepubliceerd in The Lancet, leert dat een systeem van hybride toediening van insuline in een gesloten lus dag en nacht een beter effect heeft op de glykemie dan een andere wijze van toediening.

De heilzame effecten van gewichtscontrole bij het voorkomen en controleren van diabetes

De heilzame effecten van gewichtscontrole bij het voorkomen en controleren van diabetes

Jean-Claude Lemaire - Lorcaserine bewerkstelligt een duurzaam gewichtsverlies bij zwaarlijvige patiënten of patiënten met overgewicht en verhoogt het risico op cardio- of cerebrovasculaire accidenten niet. Op het congres van de EASD dit jaar werden nieuwe gegevens gepresenteerd, die aantonen dat lorcaserine ook positieve invloed heeft bij patiënten met prediabetes en diabetes.

Bewaring van insuline in het echte leven

Bewaring van insuline in het echte leven

Jean-Claude Lemaire - Koude bewaart, dat is bekend. Maar je moet dat dan wel correct doen. Dat geldt voor ingevroren goederen, kant-en-klare schotels en resten die je nog enkele dagen wilt bewaren, maar ook voor vaccins en geneesmiddelen en meer bepaald insuline. Insulineflacons worden het best bewaard bij een temperatuur van 2 tot 8 °C.

Moet je zwangerschapsdiabetes vroeger opsporen (en behandelen)?

Moet je zwangerschapsdiabetes vroeger opsporen (en behandelen)?

Jean-Claude Lemaire - Volgens een recent literatuuroverzicht zijn de perinatale sterfte en de frequentie van neonatale hypoglykemie hoger als een diagnose van zwangerschapsdiabetes vroeg wordt gesteld, voor de 24e zwangerschapsweek dan als de diagnose klassiek tussen week 24 en week 28 wordt gesteld volgens de criteria van de WGO van 2013, ondanks het starten van een correcte behandeling.

CARMELINA: linagliptine is veilig voor het hart en de bloedvaten en voor de nieren

CARMELINA: linagliptine is veilig voor het hart en de bloedvaten en voor de nieren

Jean-Claude Lemaire - Voor elk nieuw antidiabeticum eisen de Amerikaanse en de Europese overheden dat wordt aangetoond dat het doeltreffend is en veilig voor hart en bloedvaten. Tegen die achtergrond werd de CARMELINA-studie (CArdiovascular safety and Renal Microvascular outcomE study with LINAgliptin) uitgevoerd.

Nog een andere vorm van ongelijkheid tussen de geslachten

Nog een andere vorm van ongelijkheid tussen de geslachten

Jean-Claude Lemaire - Type 2-diabetes verhoogt het cardiovasculaire risico bij mannen en vrouwen, maar het metabole profiel verslechtert meer bij vrouwen dan bij mannen. De verklaring die daarvoor naar voren wordt geschoven, is dat type 2-diabetes het beschermende effect van het vrouwelijke geslacht op het cardiovasculaire risico afzwakt of opheft. Mogelijk, maar er is weinig bekend over het initiële risicoprofiel van vrouwen die diabetes dreigen te ontwikkelen.

DGEC neemt Holter-monitoring onder de loep

DGEC neemt Holter-monitoring onder de loep

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het Riziv voerde in 2017 een onderzoek uit naar mogelijk misbruik met Holter-monitoring.